7 stycznia 2013

 

Jak utworzyć Zrzeszenie (stowarzyszenie) Internistów  Ubezpieczenia Zdrowotnego  

Co należy zrobić aby utworzyć Zrzeszenie Internistów Ubezpieczenia Zdrowotnego województwa ……(np. mazowieckiego)…… działające na podstawie prawa o stowarzyszeniach:

1. Zebrać grupę co najmniej 15 Założycieli.

2. Opracować statut.

3. Zrobić zebranie założycielskie, które:

· uchwali ten statut

· wybierze Komitet Założycielski np. w składzie 3 osobowym i upoważni go do reprezentowania Założycieli w sądzie,

· ustali adres siedziby tymczasowej Zrzeszenia

 

Następnie Komitet Założycielski:

4. Składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

 

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu (wojewodzie) odpis wniosku o rejestrację. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia.

 

Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.

 

Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Po uzyskaniu osobowości prawnej stowarzyszenie może zacząć w pełni działalność. Pierwszym krokiem jest pierwsze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w czasie którego dokonuje się wyboru władz.

 

Niżej przedstawione są wszystkie potrzebne materiały do przeprowadzenia w/w kroków.

 

Materiały do pobrania:

 

1. Zebranie założycielskie Zrzeszenie Internistów Ubezpieczenia Zdrowotnego:

 

 • Program i Protokół z zebrania założycielskiego – format Word, PDF
 •  Statut Zrzeszenia Internistów Ubezpieczenia Zdrowotengo – format Word, PDF

 

 • Uchwały z zebrania załozycielskiego (o przyjęciu statutu i powołaniu Zrzeszenia, o powołaniu Komitetu Załozycielskiego, o siedzibie tymczasowej Zrzeszenia) – format Word, PDF

 

 • Lista założycieli Zrzeszenia (uczestników zebrania załozycielskiego) – format Word, PDF

 

2. I Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Internistów Ubezpieczenia Zdrowotnego:

 

 • Program i Protokół z I Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia – format Word, PDF
 • Protokoły Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej z I Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia – format Word, PDF

 • Lista uczestników I Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia – format Word, PDF

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie