7 maja 2024
Kampania „Zatrzymaj mobbing!”
📄 Mobbing jest pojęciem zdefiniowanym prawnie, zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu Pracy i oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
📊 „80% lekarzy zetknęło się z mobinngiem, 50% mogło doświadczyć go osobiście”.
Takim nagłówkiem opatrzono plakaty akcji OZZL, którą przygotował Region Mazowiecki OZZL. Nie jest to pierwsza inicjatywa OZZL na drodze walki z mobbingiem w ochronie zdrowia.
🤝 Od grudnia 2022r. w ramach Zarządu Krajowego OZZL działa Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji. Na stronie związku w specjalnej zakładce można znaleźć najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące tej kwestii. ZK OZZL uruchomił adres mailowy, na którym członkowie związku mogą uzyskać pomoc (komisja_mobbing@ozzl.org.pl).
💬 „Mobbingu może doświadczyć każdy pracownik, również lekarz. W naszym zawodzie zachowania mobbingowe mogę przynieść jednak szczególnie tragiczne w skutkach konsekwencje. Osoba mobbingowana wypala się zawodowo, może popełniać błędy a to obniża jakość udzielanych świadczeń i wpływa na bezpieczeństwo pacjenta” – mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL.
🩺 Ochrona zdrowia to branża bardzo obciążająca ludzi w niej pracujących (praca na kilku etatach). Stres, duża odpowiedzialność wynikająca ze specyfiki tej pracy, brak stabilności prawnej a z drugiej strony przestarzałe zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz klimat panujący w wielu placówkach.
💬 „W Polsce przez wiele lat mówiło się o panującej w wielu organizacjach kulturze folwarcznej, która jest hierarchiczna, decyzje w niej podejmowane autorytarnie. W takiej kulturze bardzo ważne jest utrzymanie status quo. O ile ta kultura jest w zdecydowanym odwodzie to w ochronie zdrowia wciąż jeszcze w wielu miejscach trwa a mobberzy czują się wciąż silni i bezkarni. Stąd osobom mobbingowanym jest szczególnie trudno walczyć o swoje prawa – komentuje Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania.
💬 „Zjawisko mobbingu — jako, że jest zjawiskiem co do zasady społecznym — wymyka się zero-jedynkowej logice. Ta właściwość powoduje, że często powątpiewamy w jego obecność. Osoba wewnątrz przemocowego systemu często go nie zauważa. Poszkodowani wstydzą się, nie uważają się godnymi pomocy. Tymczasem sprawcy przemocy czują się niezrozumieni, niewłaściwie oceniani. Dlatego tak ważne jest sięgnąć po pomoc spoza systemu – mówi Joachim Budny, lekarz psychiatra, szef Regionu Mazowieckiego OZZL.
W aktualnej kampanii Region Mazowiecki przypomina, czym dokładnie jest mobbing. Podpowiada co jest mobbingiem, a co nim nie jest. Przypomina również, że Ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, np. poprzez stworzenie wewnętrznych przepisów, powołanie komisji antymobbingowej.
Region Mazowiecki OZZL uruchomił dodatkowy kontakt, pod którym lekarze z Mazowsza mogą zwracać się w sprawie mobbingu, https://ozzlmazowsze.org.pl/2024/04/08/zatrzymaj-mobbing/
👉 ZK OZZL razem z Regionem Mazowieckim OZZL planuje dalsze działania związane ze wspieraniem osób mobbingowanych w ochronie zdrowia.
💬 „PIP często nie używa dostępnych sobie narzędzi, przerzucając procedury kontrolne do odpowiednich sądów. Zapowiada to zazwyczaj dla pracownika starcie prawne z dużym podmiotem, którego stać na przewlekły spór. Związki zawodowe mogą być wsparciem dla pracownika, gdyż mają szersze uprawnienia niż tylko pomoc prawna. My jako OZZL będziemy zachęcać do zmian w ramach Rady Ochrony Pracy (organ zarządczy PIP przy Marszałku Sejmu), by włączyć przedstawicieli lekarzy do tego organu, i zmienić procedury PIP celem zwiększenia jej efektywności i odciążenia sądów” – dodaje Przewodniczący regionu Mazowieckiego Joachim Budny.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie