1 lutego 2007

poniżej przedstawiony jest wzór ptotokołu rozbieżności, jaki należy podpisać z pracodawcą (dyrektorem) w trakcie prowadzenia sporu zbiorowego. Uwaga! Powyższy "Protokół rozbieżności" może być takze wzorem protokołu podpisywanego na zakończenie mediacji ( rokowań z udziałem mediatora). Wtedy należy w protokole dopisać trzeciego uczestnika rozmów – MEDIATORA.  

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

 

 

 

spisany w ……………………………………………. w dniu ……………….. 2007 r.
w ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego o podwyższenie wynagrodzeń lekarzy, toczącego się pomiędzy Oddziałem Terenowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy ………………………………………………………………………………… działającym w imieniu i na rzecz wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów
a …………………………………………………………………………………………………
jako pracodawcą.

 

 

 

 

W dniu ………………. 2007 r., w siedzibie ………………………………………….

zorganizowane zostało spotkanie, w którym udział wzięli:

 

 

I. W imieniu strony związkowej:

1.      ………………………………………….

2.      ………………………………………….

3.      ………………………………………….

II. W imieniu pracodawcy:

1.      ………………………………………….

2.      ………………………………………….

3.      …………………………………………..

 

 

Po przeprowadzeniu rokowań, wobec nieosiągnięcia porozumienia, co do spełnienia żądań strony związkowej stwierdza się, że:

 

 

Strona związkowa nadal żąda:

 

 

1. wprowadzenia minimalnej płacy zasadniczej dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości /w przeliczeniu na 1 etat/

 

 

       dla lekarza stażysty – 1,75 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce
                                           
narodowej /wg GUS/,

 

 

       dla lekarza po stażu bez specjalizacji  – 2,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie
                                                                         jak wyżej,

 

 

       dla lekarza z I stopniem specjalizacji          2,5 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie

                                                                            jak wyżej,

 

 

       dla lekarza z tytułem specjalisty     – 3,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie
                                                                       
jak wyżej

 

 

2. wprowadzenia płatnego urlopu szkoleniowego dla lekarzy w wymiarze 14 dni w ciągu roku
   
kalendarzowego.

 

 

Pracodawca oświadcza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

 

 

 

PODPISY:

 

 

Strona związkowa:                                                                  Pracodawca:

1. ………………………………………                        1. ………………………………………

2. ………………………………………                        2. ………………………………………

3. ………………………………………                        3. ………………………………………