7 lutego 2008

Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2008r.
R.Śl.Op.XV-41/08

                                                                   Szan. Pan dr n. med. …..

                                                                   Przewodniczący Zarządu
                                                                       Oddziału Terenowego OZZL
                                                                         w  OPOLU

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Pana Doktora z dnia 29.01.2008r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1. Czy lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu w WCM w Opolu przysługuje 
           dodatek do wynagrodzenia z tytułu wysługi lat?
           Kwestię tę szczegółowo wyjaśniłem w opinii prawnej z dnia 4.01.2008r.    
           w sprawie wynagrodzenia rezydentów. Powtórzę więc, że lekarz –   
rezydent jest pracownikiem  jednostki prowadzącej specjalizację (zakładu opieki zdrowotnej) i w związku z  tym przysługują mu wszelkie świadczenia pieniężne i niepieniężne przewidziane dla pracowników w regulaminie wynagradzania, w tym dodatek za wysługę lat. Z treści  Regulaminu  Wynagradzania  Publicznego Samodzielnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkiego  Centrum  Medycznego  w  Opolu  nie wynika,  by do  pracowników  WCM  będący  rezydentami  nie miały zastosowania przepisy tego regulaminu. Przeciwnie, z  § 3 pkt. 1 Regulaminu wynika, że jego przepisy obowiązują  wszystkich pracowników niezależnie od podstaw nawiązania stosunku pracy.  Natomiast w myśl § 6 Regulaminu, „ dla pracowników objętych Regulaminem,  których prawa i obowiązki regulują w sposób  szczególny odrębne przepisy, postanowienia  Regulaminu stosuje się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami”. Takim przepisem szczególnym jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2006r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213, poz. 1779 ze zm.), które jednak – w omawianym zakresie – reguluje
wyłącznie wysokość wynagrodzenia zasadniczego rezydenta, pozostawiając w  pozostałej części stosowne regulacje przepisom  ogólnie obowiązującym i wewnątrzzakładowym.

     Takie samo stanowisko zajęło Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 28.01.2008r. Pana  Podsekretarza Stanu Andrzeja W. Włodarczyka do Przewodniczącego  Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Lekarzy
( pismo w załączeniu).

Ad, 2. Czy  lekarzowi  rezydentowi  zatrudnionemu w WCM w Opolu przysługuje    
            prawo  wliczenia dyżurów (średnia wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy  
            – płaca zasadnicza +  dyżury) do wynagrodzenia za okres urlopu lub
           delegacji do innej miejscowości celem odbycia kursów lub staży zgodnie z
           programem specjalizacji?
                 Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy, a w przypadkach  znacznego wachania wysokości wynagrodzenia nawet,  z 12 miesięcy.  Szczegółowo określa to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997r.(Dz. U.  Nr 2 poz. 14), w myśl którego składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (na przykład określone kwotowo  wynagrodzenie zasadnicze, przyjęte w stałej  wysokości dodatki stażowe) uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. Pozostałe, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu w wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a  w przypadku znacznego wachania wysokości tych  składników (na przykład wynagrodzenia za dyżury medyczne) mogą  one  być  uwzględnione za okres  do 12 miesięcy, jako podstawy do ustalenia  przeciętnej urlopowej (w. Krzysztof  Rączka, Komentarz do Kodeksu pracy w „Lex  Polonica”). Wynagrodzenie za dyżury medyczne podlega więc uwzględnieniu przy obliczeniu wynagrodzenia za  urlop wypoczynkowy.
                  Analogicznie należy ustalić wynagrodzenie za czas oddelegowania na kursy i staże zgodnie z programem specjalizacji.
.
Ad. 3. Czy lekarzowi zatrudnionemu w WCM w Opolu przysługuje prawo do premii przyznawanej na podstawie Regulaminu Wynagrodzenia?
 

                 Odpowiedź jest zawarta zarówno w mojej opinii prawnej z dnia 4.01.2008r., jak i w punkcie 1  niniejszego pisma a także w cytowanym piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
                   Bardziej szczegółowo nie mogę odpowiedzieć, gdyż –  zgodnie z § 16 pkt. 2 Regulaminu Wynagrodzenia PS ZOZ WCM w Opolu – wysokość funduszu premiowego oraz zasady premiowania określa „Zakładowy  regulamin premiowania”. Jeżeli z tego  regulaminu nie wynikają żadne wyłączenia w stosunku do lekarzy rezydentów, to przysługuje im premia na takich  samych zasadach, jak innym lekarzom zatrudnionym w WCM w Opolu.

Z szacunkiem
                                                                         Jacek  Marczak
                                                                         Radca prawny

Załącznik pismo 

Ministra Zdrowia z 28.01.2008r.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie