18 grudnia 2020

………………………………..

(miejscowość i data)

……….………………………..

………………………….……..

……….………………………..

………………………….……..

(dane lekarza)

……….………………………..

………………………….……..

……….………………………..

………………………….……..

(dane pacjenta)

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………, niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie leczenia w warunkach domowych przez lekarza ………………………………….. w celu ratowania mojego życia i zdrowia, z uwagi na brak wolnych miejsc w następujących placówkach medycznych:

  1. ………………………………………………….
  2. ………………………………………………….
  3. ………………………………………………….
  4. ………………………………………………….

Oświadczam również, że w dniu ………………. o godzinie ………….. zespół pogotowia ratunkowego z placówki ………………………………… odmówił przetransportowania mojej osoby do podmiotu leczniczego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o proponowanych metodach leczenia polegających na …………………………………. (wskazać metody leczenia zaproponowane przez lekarza), o alternatywnych metodach leczenia polegających na ………………………… (wskazać dopuszczalne alternatywne metody leczenia zaproponowane przez lekarza) oraz o wszelkich możliwych następstwach i powikłaniach powyższego leczenia w postaci …………………………… (opisać ewentualne konsekwencje leczenia) oraz akceptuję możliwość ich wystąpienia. Potwierdzam, iż umożliwiono mi zadawanie pytań oraz uzyskiwanie pełnych i zrozumiałych odpowiedzi na nie.

..……………….…………………….

(podpis pacjenta)