18 grudnia 2020

…………………….., dnia ………………… r.

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

(dane lekarza)

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              ………………………………………..

(dane ZUS/pracodawcy)

Wniosek o przeliczenie wysokości zasiłku chorobowego

Na podstawie art. 4g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U.2020.1842 ze zm.) (dalej: ustawa o COVID) oraz art. 28 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (t. j. Dz.U.2020.2112 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przeliczenie wysokości przysługującego mi zasiłku chorobowego.

Uzasadnienie

W dniach …………………………. należy podać datę) przebywałem w izolacji w warunkach domowych/kwarantannie / byłem niezdolny do świadczenia [L1]pracy w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Z tego tytułu otrzymałem zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zgodnie z art. 4g ustawy o COVID, jako osoba zatrudniona w podmiocie leczniczym jestem uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego w wysokości 100%, jeżeli odbyta przeze mnie izolacja w warunkach domowych/kwarantanna / niezdolność do świadczenia [L2]pracy wynikła w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Wobec powyższego, wnoszę o przeliczenie wysokości przysługującego mi zasiłku chorobowego.

…………………………………

(podpis)


 [L1]niepotrzebne skreślić

 [L2]niepotrzebne skreślić

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie