18 grudnia 2020

…………………….., dnia ………………… r.

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

(dane lekarza)

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              ………………………………………..

(dane ZUS/pracodawcy)

Wniosek o przeliczenie wysokości zasiłku chorobowego

Na podstawie art. 4g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U.2020.1842 ze zm.) (dalej: ustawa o COVID) oraz art. 28 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (t. j. Dz.U.2020.2112 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przeliczenie wysokości przysługującego mi zasiłku chorobowego.

Uzasadnienie

W dniach …………………………. należy podać datę) przebywałem w izolacji w warunkach domowych/kwarantannie / byłem niezdolny do świadczenia [L1]pracy w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Z tego tytułu otrzymałem zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zgodnie z art. 4g ustawy o COVID, jako osoba zatrudniona w podmiocie leczniczym jestem uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego w wysokości 100%, jeżeli odbyta przeze mnie izolacja w warunkach domowych/kwarantanna / niezdolność do świadczenia [L2]pracy wynikła w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Wobec powyższego, wnoszę o przeliczenie wysokości przysługującego mi zasiłku chorobowego.

…………………………………

(podpis)


 [L1]niepotrzebne skreślić

 [L2]niepotrzebne skreślić

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie