3 sierpnia 2007

Statut
Zrzeszenia Lekarzy
tutaj nazwa specjalizacji ..
województwa ……………

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

art.1.
1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą:  „Zrzeszenie Lekarzy ………….. województwa …………….” , zwane dalej Zrzeszeniem.

2. Zrzeszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

art.2.
Terenem działania Zrzeszenia jest obszar administracyjny województwa …………..

art.3.
Siedzibą władz naczelnych Zrzeszenia jest ………

art.4.
Członkostwo w Zrzeszeniu jest dobrowolne.

art. 5.
1. Członkiem Zrzeszenia może być każdy lekarz zatrudniony jako …………-nazwa specjalizacji ………….. w zakładzie opieki zdrowotnej województwa………., udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
2. Prawo przynależności do Zrzeszenia mają także lekarze …………. nazwa specjalizacji ……..wyrażający wolę zatrudnienia w zakładzie opieki zdrowotnej województwa………., udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
3. Lekarze specjalizujący się w danej dziedzinie mają prawo do przynależności do Zrzeszenia jak specjaliści.
4. Członkami Zrzeszenia mogą też zostać lekarze nie posiadający odpowiedniej specjalizacji i nie specjalizujący się w danej dziedzinie, jeżeli są zatrudnieni na stanowisku odpowiadającemu danej specjalizacji i Walne Zebranie Członków Zrzeszenia wyrazi zgodę na ich członkostwo.

art.6.
Zrzeszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o takim samym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

art.7.
Podstawowym celem Zrzeszenia jest ustalanie warunków zatrudnienia lekarzy – członków Zrzeszenia w ramach umów o pracę lub umów cywilno prawnych, zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej, które udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.

Art.8.
Pozostałymi celami Zrzeszenia są:
1. integracja lekarzy ……… województwa ……………
2. ułatwienie wzajemnej współpracy między lekarzami ……….. województwa …………….
3. prezentowanie wspólnego stanowiska lekarzy, członków Zrzeszenia wobec społeczeństwa, administracji samorządowej i państwowej oraz wobec NFZ.
4. reprezentowanie członków Zrzeszenia – zgodnie z ich upoważnieniem – w dowolnych sprawach wobec społeczeństwa, administracji samorządowej i państwowej, NFZ oraz wobec zakładów opieki zdrowotnej, które udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ, a w których członkowie Zrzeszenia są zatrudnieni lub chcą się zatrudnić
5. inne cele ustalone przez Zrzeszenie

art.9.
Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie członków Zrzeszenia wobec administracji państwowej, samorządu terytorialnego , innych dysponentów publicznych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia oraz wobec organizacji społecznych i obywateli,
2. organizowanie spotkań lekarzy – członków Zrzeszenia w celu ustalenia wspólnego stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania członków Zrzeszenia
3. opiniowanie różnych spraw związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia,
4. organizowanie działalności dydaktycznej , szkoleniowej, itp.
5. inne formy działalności ustalone przez członków Zrzeszenia.
.
art.10.
Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art.11.
Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Zrzeszenia.

Rozdział III
Członkowie , ich prawa i obowiązki

art.12.
Członek Zrzeszenia ma prawo:
1. uczestniczyć w walnym zebraniu członków Zrzeszenia z głosem stanowiącym,
2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Zrzeszenia oraz być wybieranym do tych władz,
3. występować z wnioskami i postulatami do władz Zrzeszenia wszystkich szczebli,
4. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Zrzeszenia,
5. brać udział we wszystkich zebraniach Władz Zrzeszenia, dotyczących jego osoby,
6. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Zrzeszenia.

art.13.
1.Członek Zrzeszenia jest zobowiązany:
a . przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Zrzeszenia,
b. aktywnie uczestniczyć w pracach Zrzeszenia,
c. regularnie płacić składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Zrzeszenia

art. 14
Członkostwo Zrzeszenia nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej.

art.15.
Członkostwo Zrzeszenia ustaje na skutek :
a . dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Zrzeszenia,
b. skreślenia z listy członków Zrzeszenia z powodu zalegania z opłatą składek lub innych świadczeń członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c. wykluczenia ze Zrzeszenia wskutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestarzegania uchwał lub działania na szkodę Zrzeszenia,
d. śmierci członka Zrzeszenia

Rozdział IV
Organizacja i władze Zrzeszenia

art. 16.
Władzami Zrzeszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Zrzeszenia
3. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia.
4. Sąd Koleżeński

art.17.
W przypadku , gdy liczba członków Zrzeszenia przekroczy ……. (np. 300) osób, walne zebranie członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.

art.18
Delegatów wybiera się w poszczególnych Oddziałach Zrzeszenia w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków Zrzeszenia w danym Oddziale.

art. 19.
Oddziały Zrzeszenia są tworzone przez lekarzy zatrudnionych w jednym zakładzie ochrony zdrowia – finansowanym ze środków publicznych. Za odrębny zakład uważa się zakład posiadający odrębną dyrekcję. Lekarze prywatnie praktykujący należą do wybranego przez siebie najbliższego Oddziału Zrzeszenia .

art. 20 .
Kadencja wszystkich władz Zrzeszenia trwa 3 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Zrzeszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez 2 kolejne kadencje.

art. 21.
Uchwały władz Zrzeszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawionych członków.

Walne zebranie członków

art.22.
Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
a. – opracowanie programu działania Zrzeszenia
b. – wybór Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej,
c. – uchwalanie budżetu Zrzeszenia
d. – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Zrzeszenia,
e. -rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Zrzeszenia
f. – rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
g. – uchwalanie zmian statutu,
h. – uchwalanie wysokości składki członkowskiej
i. – podjęcie decyzji o likwidacji Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j. – podejmowanie uchwał w innych sprawach skierowanych pod obrady.

art.23.
Walne zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd Zrzeszenia co najmniej raz na pół roku oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zrzeszenia.

art. 24.
1. Do ważności uchwał Walnego zebrania członków niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zrzeszenia
2. Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych lekarzy, chyba, że statut przewiduje inaczej.
3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Zrzeszenia i przeznaczenia jego majątku zapada większością 3/4 głosów obecnych członków Zrzeszenia.

Zarząd

art. 25.
W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu , dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnik.

art. 26.
Przewodniczący Zarządu jest wybierany bezpośrednio przez Walne zebranie członków Zrzeszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
Pozostałe funkcje w Zarządzie są rozdzielane na jego pierwszym posiedzeniu.

art. 27.
Do kompetencji Zarządu należy :
a. bieżące reprezentowanie Zrzeszenia na poziomie województwa we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego działania.
b. kierowanie bieżącą pracą Zrzeszenia
c. zwoływanie Walnego zebrania członków
d. przyjmowanie nowych członków Zrzeszenia
e. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Zrzeszenia w ramach budżetu Zrzeszenia .

Komisja Rewizyjna

art.28
1. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia liczy 3 osoby.
2. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia kontroluje działalność finansową Zarządu Zrzeszenia oraz zgodność działania Zarządu i pozostałych władz Zrzeszenia ze statutem .Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi za minioną kadencję.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Zrzeszenia ani Sądu Koleżeńskiego.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

art.29.
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Sądu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Zrzeszenia.

art.30.
Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadach równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony oraz prawa odwołania się do Walnego Zebrania Członków .

art.31.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu.
b. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Zrzeszenia
c. orzekanie o zgodności decyzji władz Zrzeszenia ze Statutem

art.32
Sąd Koleżeński może nakładać kary :
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres do jednego roku,
d. wykluczenia ze Zrzeszenia.

art.33.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

art.34.
W wypadku zmniejszenia składu osobowego władz Zrzeszenia, o których mowa w art.16 w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze wyboru przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
Tryb ten nie może dotyczyć zmiany więcej niż połowy składu tego organu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Zrzeszenia

art.35.
1.Fundusze Zrzeszenia tworzone są z :
– składek członkowskich i opłat wpisowych ,
-darowizn, zapisów i dotacji,
– dochodów z działalności gospodarczej,
– dochodów z majątku Zrzeszenia
2. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Zrzeszenia.
3. Środki pieniężne , niezależnie od ich źródeł pochodzenia , mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Zrzeszenia.

art.36.
Podstawą działalności finansowej Zrzeszenia jest budżet, uchwalany na okres roczny.

art.37.
Gospodarka finansowa Zrzeszenia jest jawna.

art.38.
W sprawach majątkowych w imieniu Zrzeszenia działają łącznie dwie osoby ze składu Zarządu, w tym Skarbnik oraz Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

art.39.

Sprawy sporne, nie uregulowane w statucie rozstrzyga Walne Zebranie Członków .

art.40.
Zrzeszenie nabywa osobowość prawną po jego zarejestrowaniu.

Statut Zrzeszenia Lekarzy – załącznik nr1 ,

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Oświadczam, że przystępuję do Zrzeszenia Lekarzy ……nazwa specjalizacji ………… województwa ………………….., znam jego statut, popieram jego cele .

Imię Nazwisko
Miejsce zamieszkania
podpis

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie