5 lipca 2024

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2024.

Do sprawy: DBR.0210.2.2024.TM

Szanowna Pani
Minister Zdrowia
Izabela Leszczyna

Szanowna Pani Minister,

W związku z otrzymaniem przy piśmie z dnia 23.06.2024 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD43) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w Bydgoszczy zgłasza zastrzeżenie do propozycji pozbawienia lekarzy posiadających I stopień specjalizacji statusu „lekarza systemu”.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w Bydgoszczy proponuje

zmianę projektu poprzez zastąpienie w art. 3 punkt 3 lit. „a” i lit. „c” zmienianej ustawy, wyrazów: „lekarza posiadającego specjalizację II stopnia” wyrazami zawartymi w dotychczas obowiązującej ustawie, a mianowicie: „lekarza posiadającego specjalizację”

UZASADNIENIE

Dotychczas, zgodnie z art. 3 pkt 3 lit. „a” i „c” ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lekarzami systemu są lekarze posiadający specjalizację w określonych dziedzinach, a zatem lekarze posiadający specjalizację zarówno I jak i II stopnia.

Proponowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana ogranicza definicję lekarza systemu do lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w określonych dziedzinach.

Z powyższych względów, z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD43) lekarze posiadający specjalizację I stopnia utracą status lekarza systemu.

Z uzasadnienia projektu o zmianie przedmiotowej ustawy nie wynika, dlaczego pozbawia się lekarzy posiadających specjalizację I stopnia statusu lekarza systemu.

Natomiast z punktu 5 Oceny Skutków Regulacji, zatytułowanego „Personel medyczny” wynika, że liczba specjalistów medycyny ratunkowej (1185 osób) wciąż pozostaje niewystarczająca.

Na podstawie tego stwierdzenia można dojść do wniosku, że również ogólna liczba lekarzy systemu jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb jednostek systemu PRM.

W związku z powyższym zmniejszenie liczby lekarzy systemu o lekarzy posiadających specjalizację I stopnia wydaje się całkowicie nieuzasadnione.

Ponadto w ocenie tut. Związku proponowane rozwiązanie narusza zasadę ochrony praw nabytych przez lekarzy z I stopniem specjalizacji.

Taka zmiana naruszałaby art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.