1 grudnia 2020

Co z pacjentami, którzy odmawiają hospitalizacji? Czy takich pacjentów powinniśmy leczyć ambulatoryjnie /diagnozować?

Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo, po wyrażeniu zgody przez pacjenta.Zgoda ta może być wyrażona w dowolny sposób np. ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany przez określone zachowanie.

Kolejno, lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Brak oświadczenia w formie pisemnej nie jest jednoznaczny z tym, że zabieg został wykonany bez zgody pacjenta lub wbrew jego sprzeciwowi. Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają katalogu zabiegów operacyjnych oraz metod leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. Opiniujący nie posiada również wiedzy medycznej, aby wskazać przykładowe rodzaje takich zabiegów oraz metod leczenia lub diagnostyki.

Ocena, czy dana metoda leczenia lub diagnostyki stwarza podwyższone ryzyko, może być związana nie tylko z charakterem danego zabiegu, ale z wieloma okolicznościami, jak np. ogólny stan zdrowia pacjenta, odporność organizmu, wiek czy przebyte już zabiegi, które mogą nieść dodatkowe ryzyko dla pacjenta. Co istotne, kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z powyższego wynika, iż lekarz udziela świadczeń i wykonuje zabiegi za zgodą pacjenta. Karane natomiast jest wykonywanie zabiegów bez wymaganej zgody.

Jednocześnie należy wskazać, że każdorazowo, gdy pacjent odmawia udzielenia zgody na leczenie, fakt ten powinien zostać odnotowany w dokumentacji medycznej. Pacjent powinien również zostać poinformowany o możliwych skutkach odmowy udzielenia zgody na leczenie.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie