9 stycznia 2008

 


?Cud irlandzki? w polskiej służbie zdrowia ? propozycja OZZL dla Rządu RP
1. Kryzys w ochronie zdrowia nie wynika z wprowadzenia nowych przepisów o czasie pracy lekarzy, ale ma głębsze źródła. Jego przezwyciężenie wymaga podjęcia wielu trudnych działań oraz czasu i spokoju społecznego. 
 
2. Lekarze, domagający się wzrostu płac, wiedzą, że ich postulaty przekraczają możliwości dyrektorów szpitali i właściwym adresatem tych roszczeń są rządzący, bo to oni ustalają warunki zewnętrzne, determinujące możliwości szpitali. Nie ma jednak żadnych mechanizmów negocjacyjnych między lekarzami, a rządzącymi w sprawie płac. Stąd wynika ?nierozwiązywalność? obecnego konfliktu: dyrektorzy są prawną stroną roszczeń płacowych lekarzy, ale nie mają możliwości ich spełnienia, rządzący mają możliwość spełnienia postulatów lekarzy, ale nie są formalnie stroną w sporze z lekarzami.
3. OZZL proponuje  rozwiązanie tej ?kwadratury koła? na wzór ?cudu irlandzkiego?. Istota propozycji sprowadza się do podpisania paktu społecznego dotyczącego ochrony zdrowia. Jego uczestnikami powinny być: OZZL, pracodawcy i Rząd. OZZL i pracodawcy (dyrektorzy) publicznych zakładów opieki zdrowotnej podpiszą porozumienie płacowe (układ zbiorowy pracy), a Rząd będzie gwarantem dokonania takich zmian systemowych w ochronie zdrowia, które pozwolą dyrektorom na spełnienie podjętych zobowiązań.
4. Scenariusz proponowanych przez OZZL działań jest następujący:

 • Minister Zdrowia zaprasza do siebie dyrektorów WSZYSTKICH publicznych zakładów opieki zdrowotnej (niezależnie od formy prawnej zakładu) i przedstawicieli OZZL z propozycją podpisania przez nich ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy.
 • Przedstawiciele dyrektorów i OZZL uzgadniają treść układu, który przewiduje stopniowy wzrost płac lekarskich do poziomu postulowanego przez związek do roku 2010. Układ ten nie może być wypowiedziany przez 5 lat (okres kadencji obecnego rządu plus jeden rok). Załącznikiem do układu jest deklaracja Premiera RP, że Rząd przygotuje takie zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu ochrony zdrowia, które umożliwią dyrektorom szpitali wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Premier stanie się zatem gwarantem podpisanego układu. Przedstawiciele Premiera wezmą udział w negocjowaniu treści układu. W zamian, przedstawiciele dyrektorów szpitali i OZZL będą uczestniczyć w zespole, który przygotuje program reformy. Analogiczny układ ? dla innych zawodów medycznych powinien być podpisany przez pracodawców i inne związki zawodowe ( z gwarancją Premiera).

5.  Proponujemy aby układ zbiorowy dla lekarzy był negocjowany ze strony związkowej tylko przez OZZL, będący jedynym związkiem zawodowym w Polsce reprezentatywnym wyłącznie dla zawodu lekarza. W zamian, OZZL deklaruje, że nie będzie brał udziału w negocjowaniu układu zbiorowego (lub układów zbiorowych) dla innych zawodów medycznych.  
6. Korzyści jakie płyną z przyjęcia propozycji OZZL:

 • Dla personelu medycznego ? pewność istotnego wzrostu wynagrodzeń w określonym czasie.
 • Dla dyrektorów ? pewność, że warunki zewnętrzne pozwolą im na spełnienie postulatów płacowych oraz na spokojne i prawidłowe funkcjonowanie  zakładów.
 • Dla rządzących ? spokój społeczny i czas na porządne przygotowanie i przeprowadzenie koniecznych zmian w ochronie zdrowia oraz poparcie środowisk medycznych dla tych zmian.
 • Dla pacjentów ? uzyskują pewność, że system opieki zdrowotnej w Polsce zacznie działać efektywnie i bez zakłóceń. 

7.  Nasza propozycja jest sprawdzeniem wiarygodności rządzących, którzy zapowiadają, że:

 • Potrafią spełnić postulaty płacowe lekarzy w ciągu dwóch lat.
 • Chcą dialogu społecznego w sprawie  sposobu funkcjonowania ochrony zdrowia.
 • Naprawią system opieki zdrowotnej w Polsce w ciągu 2 lat, potrzebują tylko spokoju i wsparcia.

 1. ZK OZZL wysłał dziś list do Premiera i Ministra Zdrowia z propozycją przedstawioną wyżej. Treść listu ? tutaj: list do premiera i ministra zdrowia.doc list do premiera i ministra zdrowia.doc

Zarząd Krajowy OZZL,  Bydgoszcz / Warszawa 08 stycznia 2008r.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie