23 sierpnia 2007

PYTANIA:

1. Czy są przepisy prawne, które regulują ilość lekarzy na dyżurze w odniesieniu do liczby pacjentów, objętych opieką lekarza dyżurnego, albo w odniesieniu do liczby oddziałów, czy w odniesieniu do innych parametrów ?

2. Czy są jakieś przepisy prawne, które nakazywałyby dyrektorowi szpitala, aby – przy ustalaniu ilości dyżurujących przypadających na odpowiednią ilość pacjentów (oddziałów) – brał pod uwagę nie tylko wyniki finansowe szpitala, ale także bezpieczeństwo i dobro pacjenta i jak można egzekwować od dyrektora przestrzeganie takich przepisów?

3. Czy dyrektor ma prawo zmieniać ułożone dyżury (grafik dyżurów) bez porozumienia z dyżurującymi lekarzami, jeśli zabezpieczone są wszystkie dni w miesiącu i nikt z dyżurujących nie zgłasza sprzeciwu?

K.Bukiel

ODPOWIEDZI

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2007r.
L.dz.409/07

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Pana Przewodniczącego z dnia 08 bm., uprzejmie wyjaśniam:

Ad. 1. Nie są mi znane przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które
regulują ilość lekarzy na dyżurze.

Ad. 2. Szpital – jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi zdrowotne – ma
obowiązek tak zorganizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w
tym dyżurów medycznych, by zapewnić ciągłość świadczeń i ich właściwą
jakość, gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom. Wynika to z
przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz z przepisów kodeksu
cywilnego o zobowiązaniach umownych a także kodeksu karnego. Odpowiedzialność za skutki zaniedbań i zaniechań organizacyjnych ponoszą osoby, do których obowiązków należy właściwa organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności dyrektor lub / i ordynator oddziału.

 
Ad. 3. Zgodnie z art. 18a ust. 1 i 1a ustwy o zakładach opieki zdrowotnej, organizację i porządek procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej określa regulamin
porządkowy, który między innymi powinien określać przebieg procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i
jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, a także organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.
Zatem regulamin porządkowy jest właściwym aktem do określenia sposobu ustalania harmonogramu dyżurów z czego wynikałoby, w jaki sposób w szpitalu realizuje się możliwość zobowiązania lekarzy do pełnienia dyżurów medycznych w liczbie nie przekraczającej 2 tygodniowo i 8 miesięcznie, wynikającą z art. 32j ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Nie wydaje się, by – bez uzasadnionej przyczyny – dyrektorowi przysługiwało prawo jednostronnej zmiany ustalonego grafiku dyżurów.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie