26 marca 2007

Oświadczenie
Zarządu Krajowego OZZL w sprawie przedstawionego przez MZ projektu nowelizacji ustawy o ZOZ w części dot. dyżurów lekarzy i wynagrodzenia za dyżury

Projekt nowelizacji ustawy o zoz w części dot. dyżurów i czasu pracy lekarzy, a także wynagrodzenia za dyżury zawiera zapisy niezgodne z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa i zakazem dyskryminacji. Pomija również szereg ustaleń konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez MZ w dn. 25.01.2007 r.

Szczegółowe zarzuty są następujące:

Utrzymany został termin „dyżur medyczny”, w odniesieniu do pracy lekarza w godzinach nadliczbowych, co jest sprzeczne z ogólnymi przepisami prawa pracy. Wynagrodzenie za pracę w ramach „dyżuru medycznego” jest niższe niż wynikające z kodeksu pracy ( art. 1511 k.p. i 1518 k.p.). Stosuje się – co prawda – te same nominalnie wskaźniki dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (50% za godziny „zwykłe” 100% za nocne i świąteczne), ale podstawa, z której oblicza się te dodatki jest niższa niż przewiduje to kodeks pracy.

Wynagrodzenie dla lekarzy stażystów jest ustalane według odrębnych przepisów, a nie według zasad dla wszystkich lekarzy.

Na konferencji uzgodnieniowej przyjęto zapis mówiący , iż okres odpoczynku po zakończeniu „dyżuru” udziela się bezpośrednio po zakończeniu pracy. Tymczasem, w projekcie MZ jest zapis iż okres odpoczynku może być udzielony po zakończeniu „dyżuru”. W praktyce będzie to uznaniowe w stosunku do pracownika i usankcjonuje nieprzerwaną pracę lekarza przez 31 godzin i 35 minut !

Przepisy dot. udzielania czasu wolnego wymagają doprecyzowania. Pierwsze 7g i 35 min. czasu odpoczynku są udzielane natychmiast po zakończeniu „dyżuru” a następne 3 g i 25 min. do końca okresu rozliczeniowego.

W odniesieniu do lekarzy, mogących zostać zobowiązanych do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przewidziano stawkę wynagrodzenie w wysokości 50 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. W trakcie konferencji uzgodnieniowej przyjęto stawkę 60% analogiczną jak w art. 151 5 § 5 k.p.

Projekt nie uwzględnia wnioskowanego przez OZZL ograniczenia ilości „dyżurów pod telefonem” do 4 w miesiącu i 1 w tygodniu. Umożliwia to obchodzenie prawa poprzez zobowiązywania lekarzy do pełnienia 30 „dyżurów pod telefonem” i dysponowania czasem lekarza z obejściem postanowień dyrektywy 2003/88.

W projekcie brak jest zapisu o ograniczeniu czasu pracy w ramach klauzuli opt-out do 65 godzin/tydzień zaprotokołowanego podczas konferencji uzgodnieniowej. Dlatego należy żądać by po wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48godzin na tydzień, nie mogła ona być dłuższa niż 56 godzin na tydzień do dn. 1.08.2009 r., a po tej dacie 52 godziny na tydzień, obliczonych jako średnia w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

Zarząd Krajowy OZZL

Przyjęte uchwałą ZK w dniu 23 marca 2007r.

Do wiadomości:
Minister Zdrowia,
Media,
Lekarze – za pośrednictwem prasy medycznej i elektronicznych mediów

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie