31 sierpnia 2007

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2007r.

R.Dolnośl. XVI- 412/07

Sz. P.
Dr ………………..
…………………
…..

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie wyjaśniam , co następuje:
W myśl art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) o zakładach opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Jeżeli nie jest to możliwe, organ, który utworzył sp zoz zobowiązany jest podjąć uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu (na przykład na jednostkę budżetową lub zakład budżetowy) lub o jego likwidacji (art. 60 ust. 2 cytowanej ustawy) W takim wypadku organ założycielski pokrywa ujemny wynik finansowy zakładu ze środków publicznych (art. 60 ust. 3).
Organ założycielski może też w ramach swoich kompetencji wynikających z ustaw samorządowych (o samorządzie województwa, o samorządzie powiatu), podjąć decyzję o połączeniu sp zoz –u z innym samodzielnym publicznym zoz-em.
W razie braku lekarzy w szpitalu, organ założycielski winien podjąć wszelkie środki zmierzające do utrzymania działalności szpitala,(o ile oczywiście dyrekcja szpitala nie jest w stanie rozwiązać tego problemu we własnym zakresie).
Likwidacja szpitala należy do kompetencji jednostki samorządu terytorialnego, która utworzyła ten zakład opieki zdrowotnej, w myśl art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, uchwała o likwidacji powinna zawierać uzasadnienie dla podjęcia takiej decyzji oraz określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania uchwały o likwidacji. Projekt uchwały o likwidacji wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczna część. Takie same zasady obowiązują przy podejmowaniu uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie