2 września 2018

 

Na wniosek OT OZZL w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, przedstawiamy informację dotyczącą sporu zbiorowego prowadzonego przez związki zawodowe w tym szpitalu oraz – w załącznikach – dokumenty dotyczące tego sporu:

 
Początek informacji:
 

W dniu 23 października 2017 roku siedem Związków Zawodowych rozpoczęło spór zbiorowy dotyczący warunków wynagradzania i premiowania wszystkich pracowników szpitala.

Ostatecznie w sporze zbiorowym pozostały: Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy WSS im. M. Kopernika w Łodzi, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Związek Zawodowy Pracowników WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, KM NSZZ „Solidarność” WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Oddział w WWCOiT im. Kopernika w Łodzi

Odstąpiły od udziału w sporze zbiorowym (po wystąpieniu Związków Zawodowych, przed przystąpieniem do negocjacji z Pracodawcą) 2 związki: Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii i Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizyków Medycznych. Od początku nie przystąpiły do sporu zbiorowego: Związek Zawodowy Anestezjologów i Związek Zawodowy Radioterapeutów działające w WWCOiT im. Kopernika w Łodzi, z którymi dyrekcja szpitala rozpoczęła wcześniej indywidualne rozmowy, częściowo zaspokajając żądania płacowe zrzeszonych w nich pracowników.

W trakcie mediacji pozostające w sporze zbiorowym Związki Zawodowe wspólnie przedstawiły propozycje dochodzenia do wynagrodzeń postulowanych w społecznym projekcie ustawy o wynagradzaniu pracowników ochrony zdrowia proponując rozłożenie podwyżek w czasie do 2023 roku zgodnie z rosnącymi w tycz czasie nakładami na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. Zaproponowano również opracowanie regulaminu premiowania dla wszystkich pracowników co wskazywało w części źródło finansowania podwyżek wynagrodzenia zasadniczego lekarzy. Propozycje Związków Zawodowych stwarzały też szanse na uruchomienie mechanizmów zmniejszających premie/nagrody, które w wielu przypadkach zastępują wynagrodzenie zasadnicze lekarzy poprzez systematyczne przesuwanie premii/nagród do wynagrodzenia zasadniczego i mechanizmów choć częściowo zmniejszających kominy płacowe, które dyrekcja tłumaczy „sytuacją na rynku pracy”. Propozycje Związków Zawodowych jednocześnie nie pozbawiały pracodawcy narzędzi motywujących pracowników.

Ostatecznie Strona Związkowa i Pracodawca nie doszły do porozumienia co doprowadziło do referendum strajkowego zakończonego w dniu 16 czerwca 2018 roku, w którym wzięło udział ponad 67% wszystkich pracowników szpitala (2435 osób). 1584 osoby opowiedziały się za strajkiem (96% prawidłowo oddanych głosów) a tylko 57 osób przeciwko strajkowi.

Wystąpienie Związków Zawodowych, propozycje przedstawiane przez ZZ w trakcie mediacji, tabela z wynagrodzeniami lekarzy w I kwartale 2018 roku obrazująca kominy płacowe i zastępowanie wynagrodzenia zasadniczego premiami/nagrodami (A4 – oglądać w powiększeniu) oraz pismo informujące Pracodawcę o wynikach referendum w plikach pdf w załączeniu.

Przewodniczący
OT OZZL przy WSS im. M. Kopernika w Łodzi

Jacek Wilkosz

Koniec informacji
 
załączniki: