2 lipca 2009

Kolejny przykład praktyk monopolistycznych Funduszu

Oświadczenie dla prasy, listy do MZ, Prezesa NFZ, Przewodniczącego Rady NFZ, Rzecznika Praw Obywatelskich

Bydgoszcz dnia 02 lipca 2009r.

 

 

Oświadczenie dla prasy ZK OZZL

w sprawie kolejnych monopolistycznych praktyk NFZ

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje o kolejnych monopolistycznych praktykach Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców.

 

NFZ zdecydował, że w tym roku kwota rocznego kontraktu, zawartego ze świadczeniodawcami w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej będzie rozliczana odrębnie za pierwsze i drugie półrocze. To znaczy, że świadczenia wykonane w pierwszej połowie roku nie będą mogły być zaliczone do przyznanego limitu rocznego, jeżeli przekroczą limit półroczny i nie będą opłacone przez Fundusz (nawet jeżeli limit roczny nie zostanie przekroczony !).

 

Taki sposób rozliczania kontraktu bardzo utrudnia organizację funkcjonowania przychodni i uderza zarówno w świadczeniodawców jak i – konsekwentnie – w pacjentów. Pierwsza i druga połowa roku różnią się bowiem bardzo od siebie, jeśli chodzi o popyt na ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. W drugiej połowie przez dwa miesiące jest sezon urlopowy, a pod koniec roku – świąteczny. W tych okresach liczba osób korzystających z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wyraźnie się zmniejsza. Dlatego naturalną praktyką jest, że przychodnie tak rozdzielają przyznane im przez NFZ limity, iż w pierwszej połowie roku ilość udzielanych świadczeń jest większa, a w drugiej mniejsza. W ten sposób nadrabia się również straty w przychodach za okres urlopowy lekarzy i innego personelu. Jest bowiem oczywiste, że w okresie urlopowym ilość udzielanych świadczeń musi być mniejsza również ze względu na zmniejszoną obsadę personelu, nawet gdyby ilość chętnych pacjentów była niezmienna.

 

Jakie jest zatem uzasadnienie i jaki cel takiego rozliczania świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Na początku roku uzasadniano to planowanym od 01 lipca br. wprowadzeniem nowych jednostek rozliczeniowych tzw. jednorodnych grup pacjentów (JGP). Wtedy – jak twierdzono – nie można by porównać wartości świadczeń rozliczanych wg obecnej metody z metodą JGP.  Jednak nie wprowadzono JGP od 01 lipca br i nie zostaną one wprowadzone w tym roku. Nie ma zatem przeszkód aby świadczenia wykonane w pierwszej połowie roku wliczyć w limit całoroczny. Nie spowoduje to również większych wydatków ze strony NFZ, bo – tak czy inaczej – ilość świadczeń wykazanych przez danego świadczeniodawcę (kwota kontraktu) w skali roku będzie taka, jak to ustalił NFZ w umowie ( a jedynie inny będzie rozdział na pierwsze i drugie półrocze).

 

Wobec tego wydaje się, że jedynym celem takiego półrocznego rozliczania jest chęć „zaoszczędzenia” przez NFZ pieniędzy, które fundusz musiałby zapłacić za wszystkie świadczenia wykonane w pierwszym półroczu ( i rozliczone przez świadczeniodawców w skali całego roku). Teraz – aby uzyskać zakontraktowaną w skali roku kwotę pieniędzy – świadczeniodawcy będą musieli wykonać więcej świadczeń niż wynikałoby to z kontraktu, bo muszą „nadrobić” te świadczenia z pierwszej połowy roku, za które nie otrzymają zapłaty z NFZ. Nie wiadomo zresztą, czy zdołają przyjąć większą ilość pacjentów i czy ewentualne zmniejszenie tej ilości poniżej przyznanego (półrocznego) limitu nie będzie stanowiło dla NFZ pretekstu do zmniejszenia kontraktu w roku przyszłym. Najwyraźniej osoby zarządzające NFZ uznały, iż znalazł się pretekst aby „zarobić” trochę pieniędzy kosztem świadczeniodawców i korzystają z tego, zachęceni tym, że nikt im w tym dotychczas nie przeszkadzał.

 

Wobec powyższego ZK OZZL zwrócił się do Minister Zdrowia o spowodowanie – w ramach sprawowanego nadzoru – aby NFZ wycofał się z wprowadzonego w stosunku do świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej półrocznego rozliczania kontraktu w roku 2009. Z podobnym wnioskiem wystąpiliśmy także bezpośrednio do Prezesa NFZ. Szkody społeczne jakie powstaną wskutek takich działań Funduszu będą bowiem większe niż korzyści z „zaoszczędzonych” przez NFZ pieniędzy. 

 

ZK OZZL poprosił również o interwencję w tej sprawie Radę NFZ i Rzecznika Praw Obywatelskich. Treść listów jest dostępna na stronie internetowej OZZL.

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

.

.

poniżej treść listów:

.

.

.

do Rzecznika Praw Obywatelskich

do Minister Zdrowia 

do Prezesa NFZ

do Przewodniczącego Rady NFZ