6 października 2014

 

Zjazd odbył się w dniach 3-4 października br.  w Wojanowie k. Jeleniej Góry 

 

Uchwała programowa

XIII Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL

XIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL stwierdza, że nadal nie zostały spełnione dwa najważniejsze postulaty Związku: przywrócenie odpowiedniego statusu zawodu lekarza (w tym właściwego poziomu wynagradzania za pracę) oraz stworzenie racjonalnego systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Zjazd dostrzega fakt, poprawy statusu materialnego lekarzy w ciągu ostatnich lat, ale poprawa ta wynika najczęściej nie z lepszego wynagradzania, a z nadmiernie długiego czasu pracy lekarzy i zastąpienia umowy o pracę tzw. samozatrudnieniem. Odbywa się to kosztem zdrowia lekarzy i drastycznym zmniejszeniem ich przyszłych emerytur. Nadmiernie długa praca lekarzy stanowi też zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych.

Wobec coraz powszechniejszego sposobu poprawy dochodów lekarzy przez samozatrudnienie, czyli tzw. umowy cywilno-prawne, OZZL przypomina, że najbezpieczniejszym sposobem zatrudnienia lekarza jest umowa o pracę, oparta na ochronie wynikającej z Kodeksu Pracy.

System publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest dysfunkcjonalny,zbudowany w sposób chaotyczny, oparty na niespójnych, często sprzecznych ze sobą i oderwanych od życia przepisach. W wielu przypadkach jedynym warunkiem funkcjonowania tego systemu jest świadome lub nieświadome łamanie prawa, w tym szczególnie w zakresie przepisów o czasie pracy. Podstawowym problemem systemu publicznej ochrony zdrowia pozostaje ogromny niedobór środków w stosunku do deklarowanego zakresu bezpłatnych świadczeń gwarantowanych, co odbija się na pacjentach i na pracownikach ochrony zdrowia, w tym lekarzach.

Zarząd Krajowy OZZL, Samorząd i inne organizacje zrzeszające lekarzy od wielu lat upominają się o przeprowadzenie rzetelnej reformy ochrony zdrowia uwzględniającej usunięcie rzeczywistych przyczyn jej złego funkcjonowania. Od lat nasze propozycje, postulaty i działania są pomijane i ostentacyjnie lekceważone przez kolejnych ministrów zdrowia. Nasze argumenty merytoryczne nie znajdują uznania i są odrzucane z powodów politycznych. Dlatego uważamy, że dalsze przekonywanie tych, którzy nie chcą dać się przekonać jest bezcelowe. Ludzie, którzy odmawiają własnemu narodowi prawa do dobrego, bezpiecznego systemu opieki zdrowotnej utracili moralną legitymację do sprawowania władzy. Obecny system funkcjonuje dzięki łamaniu prawa przez NFZ i pracodawców. Związek musi stać się surowym recenzentem ich działań. Będziemy chronić prawnie lekarzy przed samowolą pracodawców, a bezprawne działania NFZ zgłaszać do organów ścigania. Aktualnym pozostaje nadal przestrzeganie norm czasu pracy lub zorganizowanie ogólnopolskiej akcji składania wypowiedzeń, gdyż wydaje się być to najskuteczniejszym sposobem walki z patologiami systemu.

Ponadto, Związek podejmie akcje propagandowe ukazujące społeczeństwu niegospodarność i patologie w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Oprócz tego XIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL stwierdza, że w najbliższej kadencji nadal aktualne są działania Związku w kierunkach:

1.poprawy statusu zawodu lekarza, z uwzględnieniem odpowiedniego wynagrodzenia za pracę oraz czasu i warunków pracy,

2.działania na rzecz racjonalnego systemu publicznej ochrony zdrowia, co zwiększy dostępność do usług zdrowotnych i poprawi bezpieczeństwo leczeni pacjentów,

3.dążenia do uznania praw nabytych lekarzy do wykonywania zawodu w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

4.ochrony wolności sumienia lekarzy,

5.działania na rzecz zwiększenia świadomości prawnej lekarzy i uświadamiania korzyści wynikających z przynależności do OZZL,

6.kontynuacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy lekarzy w trakcie specjalizacji.

Podejmowane przez Związek kroki będą dostosowane do aktualnych uwarunkowań „zewnętrznych” i oczekiwań lekarzy. OZZL nadal – jak dotychczas – będzie na tym polu współpracował ze wszystkimi organizacjami lekarskimi.