6 sierpnia 2018

 

Oświadczenie w pdf – tutaj 

 

oraz jego treść – jak niżej:

 

Oświadczenie ZK OZZL z dnia 06.08 2018

w sprawie zawarcia umowy społecznej regulującej warunki pracy i wynagradzania pracowników publicznej ochrony zdrowia.

Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że pomimo wielu działań kolejnych rządów reformujących system opieki zdrowotnej, nadal jednym z jej głównych i nie rozwiązanych problemów pozostają niewłaściwe warunki pracy i wynagradzania lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

Płace w ochronie zdrowia są stale zaniżane, gdyż traktuje się je jako „bufor” łagodzący wielki niedobór środków przeznaczanych na lecznictwo. W takich warunkach jedynym sposobem wymuszenia wzrostu płac są protesty, strajki i inne formy niepokoju społecznego, czego właśnie – po raz kolejny – jesteśmy świadkami. Taki „strajkowy” sposób kształtowania płac jest szkodliwy dla wszystkich: dla pacjentów, pracowników, państwa i społeczeństwa.

Doraźne próby złagodzenia tego stanu, podejmowane w ostatnich miesiącach przez ministra zdrowia, pod postacią porozumień zawartych z PR OZZL, a ostatnio z OZZPiP, idą w dobrym kierunku, są jednak niewystarczające i nie gwarantują trwałego rozwiązania problemu.

Podobnie jest z uchwaloną z inicjatywy poprzedniego ministra zdrowia ustawą o płacach minimalnych. Przewidziane w niej kwoty wynagrodzeń są nie do zaakceptowania i nie stanowią gwarancji ani godziwych płac, ani spokoju społecznego wśród pracowników ochrony zdrowia.

Wobec powyższego Zarząd Krajowy OZZL widzi pilną potrzebę zawarcia „umowy społecznej”, która – na wzór ponadzakładowego układu zbiorowego pracy – regulowałaby warunki pracy i wynagradzania pracowników publicznej ochrony zdrowia. Sygnatariuszami proponowanej przez nas umowy powinny być związki zawodowe, odpowiednie organizacje pracodawców, NFZ i Rząd RP. Udział NFZ i Rządu jest konieczny, aby umowa ta miała podstawy finansowe do jej realizacji. Wynegocjowane warunki wynagradzania, wraz z normami zatrudnienia i innymi warunkami pracy, powinny stać się obowiązującym prawem i podstawą do wyceny świadczeń finansowanych przez Fundusz. Z podobną – co do koncepcji – propozycją wystąpiły ostatnio NSZZ Solidarność Ochrony Zdrowia i OPZZ, co pokazuje, że jest to koncepcja wspólna dla środowisk zawodów medycznych.

ZK OZZL wzywa Premiera RP do pilnego rozpoczęcia negocjacji w sprawie w/w „umowy”. Rozmowy powinny toczyć się równolegle do mającej określić kierunek zmian w publicznej ochronie zdrowia prowadzonej właśnie debaty „Wspólnie dla zdrowia”. Niezależnie bowiem od jej wyników, problem złych warunków pracy i wynagradzania pracowników publicznej ochrony zdrowia wymaga pilnego i odrębnego rozwiązania.

Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z poparciem także innych grup zawodowych, środowisk i organizacji z ochrony zdrowia.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

Premier RP

Minister Zdrowia

Prezes NFZ

Związki zawodowe ochrony zdrowia

Organizacje pracodawców ochrony zdrowia

media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie