3 marca 2008

Bydgoszcz dnia 03 marca 2008r.

Pan

Prof. Marek Safjan

Przewodniczący Komitetu Sterującego

„Białego Szczytu”

Szanowny Panie Profesorze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z zadowoleniem przyjął decyzję Komitetu Sterującego „Białego Szczytu” o zmianie formuły pracy jego zespołów tematycznych, polegającej na wyodrębnieniu kilku najważniejszych problemów do rozstrzygnięcia w ramach określonego zespołu, w miejsce kilkudziesięciu lub kilkuset szczegółowych przepisów, którymi zajmowały się zespoły dotychczas. Jest to częściowe uwzględnienie krytycznych uwag, jakie zgłaszał OZZL w stosunku do sposobu pracy zespołów „Białego Szczytu”. Odpowiedzi OZZL na zaproponowane przez Pana pytania przesyłamy w załączeniu.

Tym niemniej, ZK OZZL stwierdza, że nadal najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nie zostały postawione. Pytaniami tymi są:

1. Czy powszechny system opieki zdrowotnej ma być systemem wydolnym („bezkolejkowym”), to znaczy takim w którym pacjent ma pewność uzyskania potrzebnej pomocy medycznej niezawodnie i o czasie, czy deficytowym („kolejkowym”), jak obecnie, w którym chory zamiast potrzebnej pomocy uzyskuje miejsce w kolejce do leczenia ?

Drugie pytanie jest właściwie alternatywą pierwszego, odnoszącą się do finansów.

2.Czy nakłady na opiekę zdrowotną – w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego –  mają być zrównoważone z zakresem i kosztami świadczeń gwarantowanych, czy mają być niewystarczające, jak obecnie. 

Bez odpowiedzi na te podstawowe pytania nie można w sposób wiarygodny i odpowiedzialny zdecydować o wielu innych rozwiązaniach np. o przekształceniu szpitali w spółki handlowe, o istnieniu dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, o sposobie kształtowania wynagrodzeń personelu medycznego, o podstawowym prawie pacjenta,  jakim jest prawo do leczenia itp.

Wobec powyższego ZK OZZL zwraca się – za Pana pośrednictwem – do Komitetu Sterującego  z oficjalnym wnioskiem o postawienie powyższych pytań pod obrady Białego Szczytu.  Po uzyskaniu odpowiedzi na nie, będzie potrzeba postawienia kolejnych, bardziej szczegółowych, które również dotychczas nie padły, np. o wielkość nakładów publicznych na ochronę zdrowia ( co jest decyzją ściśle polityczną, nie merytoryczną), o sposób uzupełnienia tych środków przez pieniądze prywatne, o sposób kwalifikowania świadczeń do poszczególnych grup refundacyjnych (bezpłatne, częściowo odpłatne, odpłatne) itp.   

Z wyrazami szacunku: 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu