20 grudnia 2007

treść wniosku ZK OZZL,  jaki w dniu 21 grudnia zostanie wysłana do do GIP

 Bydgoszcz dnia 21 grudnia 2007r.

Główny Inspektorat Pracy
ul. Krucza 38/42,

00-926 Warszawa
fax (22) 625 47 70,

e-mail: kancelaria@gip.pl

Szanowni Państwo,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się z wnioskiem o jak najszybsze przeprowadzenie powszechnej, w całej Polsce, kontroli szpitali w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy lekarzy oraz przepisów dotyczących wypowiadania warunków pracy i wprowadzania zmian w zakresie regulaminów pracy oraz czasu pracy (norm i ogólnego wymiaru czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy).

Nasz wniosek ma bezpośredni związek z wchodzącymi w życie (od 01 stycznia 2008r) nowymi przepisami o czasie pracy lekarzy (zamieszczonymi w znowelizowanej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej), uwzględniającymi odpowiednie dyrektywy unijne. Od lekarzy z całego kraju uzyskujemy informacje, że wielu dyrektorów szpitali próbuje zmierzyć się z nowym problemem w sposób, który my oceniamy jako bezprawny. Przy czym stosowane przez dyrektorów szpitali działania są różnorodne, np.: zmiana regulaminu pracy bez uwzględnienia trybu dokonywania takiej zmiany, przewidzianego w kodeksie pracy i w ustawie o związkach zawodowych, wprowadzanie innych niż dotychczas systemów czasu pracy i rozkładu czasu pracy bez zmiany regulaminu pracy, narzucanie lekarzom nowych, mniej korzystnych niż dotychczas rozwiązań dotyczących czasu pracy, bez wypowiadania warunków umowy o pracę, zmuszanie lekarzy do podpisywania kontraktów (umów cywilno prawnych) zamiast dotychczasowych umów o pracę itp.

Wielu lekarzy, pracowników szpitali, jest bądź to nieświadomych iż działania dyrektorów są bezprawne, bądź boi się sprzeciwić tym działaniom. Stąd wniosek OZZL, jako organizacji reprezentujących lekarzy – pracowników do Głównego Inspektoratu Pracy.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu