26 lipca 2007

W dniu 25 lipca dyrektorzy szpitali wojewódzkich (nie wiem czy
wszystkich) otrzymali faksem pismo od Zarządu Województwa Śląskiego (Urząd
Marszałkowski) z następującym poleceniem do wykonania w ciągu około jednej
godziny: przesłania kosztów wypłacenia odpraw (zwolnienia grupowe) dla
wszystkich pracowników szpitala w razie likwidacji szpitala. Koszty te
wielokrotnie przewyższają koszt podwyżek dla lekarzy.

Stanowisko ZR Śląskiego w sprawie ewentualnej likwidacji dużych
szpitali wojewódzkich przedstawia poniższe pismo.
Likwidacja tych szpitali z powodu braku lekarzy byłaby – zdaniem ZR –
szkodliwa społecznie, ekonomicznie oraz może spowodować zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców województwa.

LIST DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tychy, dnia 25 lipca 2007 r.

L. Dz. 008/2007

Szanowny Pan

mgr Janusz Moszyński

Marszałek Województwa Śląskiego

W związku z dramatyczną sytuacją w ochronie zdrowia województwa
śląskiego – wywołaną między innymi wieloletnimi zaniechaniami władzy
publicznej w zakresie reformy ochrony zdrowia i niezbędnego zwiększania
poziomu jej finansowania ze środków publicznych – zwracam się z propozycją
zorganizowania w jak najszybszym terminie (na przykład 30 lub 31 lipca)
zebrania z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, radnych Sejmiku
Śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego, dyrektorów szpitali dla których organem
założycielskim jest Urząd Marszałkowski i związków zawodowych pracowników
ochrony zdrowia będących w sporach zbiorowych z pracodawcami. Propozycję
powyższą ZR Śląskiego OZZL przedstawił w dniu dzisiejszym Panu Wojewodzie
Śląskiemu, dr Tomaszowi Pietrzykowskiemu, podając jako oczekiwany cel
spotkania wymianę poglądów i propozycji dróg wyjścia z obecnej sytuacji w
szpitalach, dla których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski.

Równocześnie informuję, że Zarząd Regionu Śląskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na zebraniu w dniu dzisiejszym
zapoznał się z wynikami finansowymi za okres styczeń – czerwiec 2007 r.
niektórych dużych szpitali podległych urzędowi Marszałkowskiemu oraz z
szacowanymi kosztami ich likwidacji, w tym kosztami wypłacenia odpraw
grupowo zwalnianym wszystkim pracownikom tych szpitali. Pragnę nadmienić, że
lekarze stanowią w tych szpitalach ok. 10% – 15% pracowników, a z ankiety
Ministerstwa Zdrowia z czerwca 2007 r. wynika, że wynagrodzenie zasadnicze
lekarza specjalisty II stopnia w województwie śląskim wynosi średnio 2314,20
zł brutto (za pełny etat) i jest najniższe w Polsce. Średnie wynagrodzenia
zasadnicze lekarza bez specjalizacji w woj. śląskim wynosi 1761,85 zł
brutto.

Zarząd stwierdza, że koszty likwidacji (wypłata odpraw dla
grupowo zwalnianych wszystkich pracowników szpitali – kilkunastu tysięcy w
skali województwa, koszty zabezpieczenia miena, pokrycia zadłużenia szpitali
itd.) każdego z wielkich szpitali wojewódzkich wielokrotnie (nawet ponad
stukrotnie) przewyższają koszt okresowego (do czasu oczekiwanych rozwiązań
na szczeblu krajowym jesienią 2007 r.) wzrostu wynagrodzeń zatrudnionych w
nim lekarzy. Koszty likwidacji każdego z tych szpitali wielokrotnie
przewyższają również stosunkowo niewielkie straty finansowe spowodowane
strajkiem lekarzy, który polega na tym, że lekarze szpitala wykonują
świadczenia medyczne niezbędne dla uniknięcia zagrożenia dla zdrowia i życia
pacjentów, a więc większość świadczeń zdrowotnych, które zakupił w
szpitalach Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zarząd Regionu Śląskiego uważa więc, że podjęcie ewentualnej
decyzji o likwidacji tych szpitali nie ma w dniu dzisiejszym żadnych podstaw
ekonomicznych i byłoby ewidentnym działaniem na szkodę podatników, którzy
ten kosztowny pomysł musieliby sfinansować oraz, że zamysł taki może chyba
wynikać jedynie z niczym nieuzasadnionego uporu i pragnienia kontynuowania
stosowania wyzysku ekonomicznego wysoko wykwalifikowanego personelu
medycznego jako podstawy funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w
województwie śląskim albo też z chęci zatrudnienia kilku likwidatorów z
wynagrodzeniem zapewne wielokrotnie wyższym niż obecne wynagrodzenia
dyrektorów szpitali marszałkowskich. W odniesieniu do grupy zawodowej
lekarzy, wyzysk ekonomiczny stosowany był z powodów politycznych jedynie w
byłym Związku Radzieckim i jego satelitach, a do dnia dzisiejszego przetrwał
jedynie w Polsce, czego skutkiem jest między innymi najniższa w Europie i
wciąż malejąca w stosunku do liczby ludności liczba lekarzy w Polsce oraz
szybko narastająca emigracja zarobkowa tej grupy zawodowej. OZZL uważa, że
nie ma możliwości zapewnienia obywatelom ochrony zdrowia na przyzwoitym
poziomie bez zmian organizacyjnych (reforma + wzrost nakładów ze środków
publicznych i prywatnych) proponowanych między innymi przez OZZL i licznych
ekspertów w zakresie ochrony zdrowia w tym bez stopniowego ale znacznego
wzrostu wynagrodzeń lekarzy – wysokiej klasy specjalistów – przynajmniej do
poziomu takiego jaki już jest dzisiaj w Republice Czeskiej lub na Słowacji.

Likwidacja wielkich szpitali wojewódzkich może również
spowodować – zdaniem Zarządu – zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców
miast, w których te szpitale się znajdują, a w zakresie niektórych usług
medycznych również dla mieszkańców całego województwa. Pełna
odpowiedzialność za szkody finansowe (koszty likwidacji pokrywane przez
społeczeństwo), szkody społeczne (zwolnienia z pracy innych pracowników niż
lekarze, którzy już złożyli wypowiedzenia umów o pracę) oraz szkody dla
mieszkańców województwa śląskiego (brak lub znaczne utrudnienie w dostępie
do usług medycznych w tym usług ratujących życie) spadnie na władzę
publiczną.

W związku z szybko narastającym ryzykiem wywołania kolejnych
konfliktów społecznych w szpitalach marszałkowskich, konfliktów o trudnych
do przewidzenia skutkach, oraz w trosce o naprawę i reformę systemu opieki
zdrowotnej w województwie śląskim, działając tutaj również w interesie
pacjentów, Zarząd Regionu Śląskiego OZZL proponuje zorganizowania spotkania
jak na wstępie.

Łączę wyrazy szacunku:

Z upoważnienia Zarządu Regionu Śląskiego

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy:

Maciej Niwiński – przewodniczący Zarządu