30 czerwca 2007

 6.11. 1996r – Odbyło się spotkanie przewodniczącego OPZZ Józefa Wiadernego z prezesem Rady Ministrów Włodzimierzem Cimoszewiczem.

omówienie spotkania znajduje się na stronie: http://opzz.org.pl/stara/kronika/1996/kro38.html

 

http://opzz.org.pl/stara/kronika/1996/kro38.html

 

· Problemy służby zdrowia

Referująca Alicja Milewska stwierdziła, że jej federacja ( należąca do OPZZ) nie identyfikuje się z obecną akcją protestacyjną, która jest prowadzona przez NSZZ "Solidarność", Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i samorząd zawodowy. Uznała za konieczne:
· restrukturyzację zadłużenia za lata 1990-1995, które wynikało z niedoszacowania budżetów,
· zwiększenie budżetu służby zdrowia w 1997 roku, gdyż w innym wypadku nie będzie możliwe wejście w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym od 1 stycznia 1999 roku,
· nie tworzenie osobnego układu zbiorowego tylko dla lekarzy, bo to podzieli służbę zdrowia na kasty,
· nowelizację działu XI Kodeksu Pracy, gdyż obecnie jeden związek zawodowy może zablokować powstanie układu zbiorowego,
· ukrócenie ingerencji samorządów zawodowych w kompetencje związków zawodowych, gdyż samorząd nie ma takich możliwości biorąc pod uwagę stan prawny,
· przyspieszenie prac nad świadectwami rekompensacyjnymi dla budżetówki za lata 1991-1992.

Premier stwierdził, że:
· projekt ustawy o świadczeniach rekompensacyjnych za lata 1991-1992 jest już w Sejmie,
· obecny protest służby zdrowia ma charakter polityczny,
· w 1997 roku nastąpi realny wzrost nakładów na służbę zdrowia o 7%; jest to najwyższy w ostatnich latach wskaźnik i większej kwoty rząd nie jest w stanie wyjąć z budżetu,
· istotnie brak jest koncepcji oddłużenia za sprzedane leki,
· nastąpiła wypłata dodatków za dyżury nocne,
· w 1997 r. nastapi realny wzrost wynagrodzeń o 6%, co jest drugim po szkolnictwie wyższym wzrostem płac.

Wiceminister Krzysztof Kuszewski dodał, że:
· we współpracy z PHARE i Bankiem Światowym zostanie przeznaczonych 84 mln zł na system rejestracji usług medycznych, co powinno wyeliminować niepotrzebne wydatki,
· na usamodzielnienie zakładów służby zdrowia zostanie wydanych 184 mln zł i równocześnie będzie wdrażany system menedżersko-kontraktowy w administarcji służby zdrowia, co również powinno przynieść oszczędności.
Końcowa polemika dotyczyła wypłat za dyżury nocne. Część placówek już wypłaciła je z funduszu płac, a obecnie ministerstwo przekazalo to na osobne konta, co powoduje, że nie można ich wprowadzić do tego funduszu. Wspólnie ustalono, że MZiOS dokona analizy możliwości przesunięcia tych kwot w poszczególnych placówkach.