2 października 2006

PYTANIE

 

1. Jakie mogą być konsekwencje dla pracownika – lekarza, porzucającego pracę (to znaczy rezygnującego z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia);
1a. Czy traci on bezwzględnie takie uprawnienia jak „wysługa lat”, długość urlopu wypoczynkowego, albo inne – jakie ? .

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL
Bydgoszcz dnia 15 września 2006 r.

 

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności pracownika – lekarza (porzucającego pracę) rezygnującego z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia uprzejmie wyjaśniam, że w takim przypadku może wchodzić w grę:

1. Odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzoną pracodawcy szkodę, o ile oczywiście ona wystąpi i pracodawca wykaże jej związek przyczynowy z natychmiastową rezygnacją lekarza z pracy oraz wykaże wysokość szkody.

2. W drastycznych przypadkach – odpowiedzialność karna za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź za nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym powyższymi konsekwencjami.

3. Ewentualna utrata uprawnień lub ciągłości do nabycia tych uprawnień związanych ze stosunkiem u następnego pracodawcy, jak : nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna (rentowa), dodatek za wysługę lat, w związku z tym, że ustalenie okresów uprawniających do tych świadczeń są regulowane przepisami o wynagradzaniu obowiązującymi u danego pracodawcy (układami zbiorowymi pracy, regulaminami wynagradzania). Zatem mogą być wyłączone okresy zatrudnienia zakończone „porzuceniem pracy”.

Natomiast do nabycia i wymiaru urlopu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

Z wyrazami szacunku

Jacek Marczak
Radca prawny