23 września 2006
Bydgoszcz dnia 18 sierpnia 2005r.

Krzysztof Bukiel
Przewodniczący ZK OZZL

Pan Mecenas
Jacek Marczak
Radca Prawny OZZL

Szanowny Panie Mecenasie,

Proszę o odpowiedź na następujące pytania prawne:

Czy lekarz prowadzący prywatny gabinet lekarski jest zobowiązany udostępniać dokumenty dotyczące leczonych przez siebie chorych – na żądanie prokuratury?

 

Czy w pojęciu „udostępnianie dokumentów” mieści się również sporządzanie kopii tych dokumentów, ich uwierzytelnianie oraz wysyłanie do prokuratury ?

 

Jeżeli w pojęciu „udostępnianie dokumentów” mieści się również sporządzanie kopii tych dokumentów, ich uwierzytelnianie oraz wysyłanie do prokuratury – czy te działania powinny być wykonywane przez lekarza i na jego koszt?

 

Jeżeli lekarz prowadzący prywatny gabinet lekarski – na żądanie prokuratury – sporządza kopię dokumentów leczonych przez siebie pacjentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i przesyła do prokuratury – czy ma prawo do otrzymania od prokuratury zwrotu kosztów poniesionych w związku z tymi działaniami, w tym kosztów związanych z koniecznością poświęcenia określonej ilości czasu na wykonanie tych czynności ?

 

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bukiel


 

Szan.Pan

Krzysztof Bukiel
Przewodniczacy Zarządu Krajowego OZZL

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pytanie Pana Przewodniczącego przedstawiam następujący pogląd prawny:

Ad. 1 Istnieje obowiązek udostępnienia przez lekarza prowadzącego prywatny gabinet lekarski dokumentacji dotyczącej leczonych przez niego pacjentów na żądanie prokuratora, niezbędnej w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym (dochodzeniem, śledztwem), choć podstawą prawną tego żądania nie może być art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego, który to prepis nakłada obowiązek udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne na instytucje państwowe, samorządowe i społeczne.

Ad. 2 i 3 Zgodnie z § 18 ust. 1 i § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.Nr 83 poz. 903), dokumentację pacjenta udostępnia się do wglądu lub umozliwia sporządzenie z niej wypisów, odpisów lub kopii, na koszt wnioskodawcy, chyba, że uprawniony podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Z przepisu tego wynika, że lekarz nie ma obowiązku wykonywać wypisy, odpisy lub kopie dokumentów, lecz tylko umożliwić ich sporządzenie wnioskodawcy, który też winien ponieść koszt ich sporządzenia.

Ad. 4 W przypadku, gdy czynności, o których mowa wyżej, dokonuje – na żądanie prokuratora – lekarz prowadzący prywatny gabinet lekarski, nie mogą go obciążać rzeczywiste koszty związane z realizacją zadania zleconego przez prokuratora. Niewątpliwie świadczy on bowiem określony nakład pracy i ponosi także koszty materiałowe. Tak więc kosztami związanymi z wykonywaniem zleconego zadania będą zarówno koszty osobowe (koszt roboczogodziny osoby realizującej zadanie), jak i materiałowe (papier, druk, koperty, znaczki itp.).

Lekarz nie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków dotyczących sporządzenia wypisów, odpisów i kopii dokumentacji i ich ekspedycji. Koszty te należy zaliczyć do wydatków Skarbu Państwa w rozumieniu art. 618 § 1 K.p.k.. Wprawdzie wypłaty z tego tytułu nie są wprost wymienione w art. 618 § 1 K.p.k., lecz wyliczenie w tym przepisie wydatków ponoszonych przez Skarb Państwa nie jest wyczerpujące, a ma charakter przykładowy, o czym świadczy użyte w nim słowo „w szczególności”.

Istnieje nadto – ze względów systemowych – potrzeba zachowania spójności rozwiązań prawnych w zakresie określenia wydatków jako składnika kosztów sądowych. W postępowaniu cywilnym do wydatków należą opłaty należne innym osobom lub instytucjom (art. 4 ust. 3 usatwy z dnia 13 czerwca 1967 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U z 002r. Nr 9 poz. 88).

Uznać zatem należy, że koszty, o których mowa wyżej, stanowią wydatek Skarbu Państwa w postępowaniu karnym. Zachodzi przy tym przypadek określony w § 3 art. 618 K.p.k., braku przepisów regulujących wysokość tego wydatku; w takim razie o wysokości danego wydatku decyduje prokurator, mając na uwadze faktyczny koszt dokonania danej czynności.

W praktyce – w przypadku znacznej częstotliwości żądania przez Prokuraturę przesyłania jej danych dotyczących pacjentów, byłoby przydatne ustalenie przez lekarza z Prokuraturą sposobu realizacji jej zleceń, kosztów ich wykonania i sposobu rozliczenia.

Oczywiście, skierowanie zapytania w tym przedmiocie do Ministra Zdrowia, a zwłaszcza do Ministra Sprawiedliwości, jest uzasadnione, ze względu na brak szczegółowych regulacji i praktykę, która jest dolegliwa i krzywdząca dla lekarzy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jacek Marczak Radca prawny