24 marca 2021

Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia na podst. art. 55 § 11 kpkodeks pracy przyznaje prawo do odszkodowania z tego tytułu. Wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie w związku z podaniem mobbingu, jako przyczyny tego rozwiązania (art. 94 3 § 4) kp powoduje, że powód dochodzi dwóch niezależnych odszkodowań.

W pierwszej kolejności pracownik powinien wezwać na piśmie pracodawcę do wypłaty odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 kp określając jej wysokość w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia oraz odszkodowania na podstawie (art. 94 3 § 4) w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, a także zakreślając termin zapłaty. Bezskuteczny upływ terminu uprawnia do złożenia pozwu do sądu pracy

Prawo do pierwszego odszkodowania pracownik nabędzie tylko wówczas, gdy pracodawca rzeczywiście dopuścił się względem niego ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku, jaki ustawodawca nałożył na niego w art. 943 kp, a mianowicie przeciwdziałania mobbingowi. Po stronie pracodawcy musi zachodzić przesłanka zawinienia: wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Sytuacja taka zachodzi, gdy to sam pracodawca jest sprawcą mobbingu lub osoba działająca w jego imieniu oraz gdy pracodawca nie podjął żadnych czynności przeciwdziałających mobbingowi.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie