24 marca 2021

Konsekwencje prawne mobbingu zostały przewidziane w kodeksie pracy w postaci możliwości dochodzenia od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, gdy mobbing spowodował u pracownika rozstrój zdrowia (art.943 § 3 kp) oraz odszkodowania przez pracownika, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę.

Roszczenia te znajdują swoje uzasadnienie wówczas, gdy pracodawca nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku przeciwdziałania.

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi poza wprowadzeniem w regulaminach pracy uregulowań dotyczących działań komisji antymobbingowej powinien być realizowany adekwatnie do potrzeb danego pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie wymieniają konkretnych działań, jakie powinien przedsięwziąć pracodawca w celu skutecznego przeciwdziałania mobbingowi.

W praktyce wiąże się to z podejmowaniem różnego rodzaju działań prewencyjnych dostosowanych w pierwszej kolejności do liczebności załogi, struktury organizacyjnej pracodawcy, modelu zarządzania, charakteru pracy i warunków jej wykonywania.

Już samo zapewnienie pracownikom możliwości – z pominięciem drogi służbowej – bezpośredniego przedstawienia swojej sprawy pracodawcy, a nawet zobowiązanie pracowników do zgłaszania wszelkich przypadków, które mogą świadczyć o występowaniu zjawiska mobbingu w pracy jest niezwykle istotnym działaniem pracodawcy eliminującym co raz powszechniejsze zjawisko  mobbingu. Przeciwdziałać  mobbingowi można przy pomocy akcji informacyjnej w postaci regularnych szkoleń z zakresu mobbingu i przemocy w pracy, obejmujących także np. treningi  wśród kadry zarządzającej dot. zarządzania konfliktem.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie