24 marca 2021

Pracodawca po otrzymaniu właściwie złożonej i sporządzonej skargi pracownika powinien niezwłocznie, np. w ciągu 7 dni roboczych, powołać komisję antymobbingową.

Zadaniem komisji jest wyjaśnienie, czy skarga jest zasadna i czy skarżący pracownik rzeczywiście został poddany mobbingowi. Komisja antymobbingowa powinna mieć bezstronny charakter, a sposób jej działania powinien być również uregulowany przez pracodawcę. Komisja może mieć charakter stały lub być powoływana dla potrzeb konkretnej sprawy. Członkami komisji powinni być zatrudnieni pracownicy u pracodawcy różnych szczebli oraz mogą także uczestniczyć osoby z zewnątrz np. adwokat, radca prawny, psycholog czy psychiatra.

Nie powinna być członkiem komisji osoba, którą uznano za sprawcę mobbingu.

Sprawcami mobbingu wobec pracownika mogą być członkowie organów zarządzających, osoby wykonujące czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę, przełożeni, inni pracownicy.

Przeprowadzone postępowanie przez komisję powinno obejmować zapoznanie się z treścią skargi, odpowiedzi na skargę osoby, której zarzuca się mobbing. W trakcie postępowania wyjaśniającego komisja powinna zapoznać się z dowodami zgłoszonymi przez skarżącego i osobę obwinioną o mobbing. Dowodzić swoich twierdzeń strony zainteresowane mogą za pomocą świadków, dokumentów, dokumentacji medycznej, zdjęć, nagrań audio i video.

Po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego w całości, komisja powinna sporządzić dokument, w którym wypowie się czy doszło do działań mających charakter mobbingu czy też nie stwierdzono takich działań. W przypadku uznania skargi za zasadną, komisja powinna poinformować pracodawcę o tym fakcie. Stwierdzenie mobbingu przez komisję uzasadnia podjęcie przez pracodawcę działań eliminujących z kręgu pracowników osoby lub osób, które dopuściły się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych, skutkujących rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1  kp – bez wypowiedzenia.

W przypadku stwierdzenia braku mobbingu, komisja może zaproponować polubowne rozwiązanie zgłoszonego do pracodawcy problemu. Ponadto komisja powinna zwrócić uwagę pracodawcy na dostrzeżone w trakcie prowadzonego postepowania wyjaśniającego inne nieprawidłowości, mające miejsce w zakładzie pracy.