24 marca 2021

Każdemu pracownikowi, wykonującemu pracę w zakładzie pracy bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło czy umowa zlecenia), który uważa, że jest mobbingowany, należy zagwarantować możliwość złożenia skargi do pracodawcy.

Formę sporządzenia skargi, procedurę jej złożenia, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny regulować akty prawa wewnętrznego stworzone przez pracodawcę. Przyjmuje się, że powinien to być regulamin pracy, a stworzona procedura antymobbingowa powinna uwzględniać indywidulaną specyfikę pracodawcy.

W zasadzie skarga powinna przybrać formę pisemną, powinna zostać podpisana  własnoręcznie przez skarżącego i opatrzona datą, chociaż można dopuścić skargę ustną, z której zostanie sporządzona odpowiednia notatka urzędowa. Złożenie skargi musi zostać potwierdzone przez pracodawcę wraz z odnotowaniem daty jej przyjęcia.

W skardze pracownik powinien określić, jakie działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników są – jego zdaniem – mobbingiem. Konieczne jest wskazanie w skardze z imienia i nazwiska osoby lub osób, które są sprawcami mobbingu, jak również podanie uzasadnienia i przytoczenie dowodów potwierdzających, że przedstawione przez niego działania lub zachowania rzeczywiście mają lub miały miejsce.

Pracodawca po otrzymaniu właściwie złożonej i sporządzonej skargi pracownika powinien niezwłocznie, np. w ciągu 7 dni roboczych, powołać komisję antymobbingową.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie