24 marca 2021

Ustawodawca w art. 94 3 § 1 k.p. zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Przeciwdziałanie powinno polegać stworzeniu wewnętrznych przepisów np. w regulaminie pracy, które zobowiązują pracowników do zapoznania się z zagadnieniem mobbingu, m.in. na czym polega i jak mu przeciwdziałać, a także jakie kroki podjąć w przypadku jego wystąpienia. Ponadto pracodawca może powołać stałą komisję antymobbingową działającą w zakładzie pracy lub doraźnie w przypadku wystąpienia tego zjawiska. Regulamin działania komisji i procedurę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
pracodawca może uregulować w regulaminie pracy. Komisja antymobbingowa po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdza czy doszło do działań mobbingujących czy też nie. W przypadku stwierdzenia mobbingu, pracodawca ma obowiązek podjąć kroki eliminujące osobę mobbera z kręgu pracowników. Mobbing stanowi rażące naruszenie obowiązków pracowniczych i jest podstawą do zwolnienia w trybie art. 52 kp. – bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie