18 grudnia 2020

Kto może ubiegać się o wyrównanie zasiłku chorobowego w związku z podwyższeniem jego wysokości?

Szanowny Panie.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym:

  1. w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym,
  2. w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Przeliczenie wysokości zasiłku chorobowego odbywa się na wniosek. W przypadku gdy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, z wnioskiem o przeliczenie zasiłku chorobowego należy zwrócić się do pracodawcy. Jeżeli zaś zasiłek wypłaca ZUS, będzie on również właściwy do przeliczenia wysokości zasiłku chorobowego. Co istotne, przeliczenie może się odbywać z mocą wsteczną.

Wzór wniosku o przeliczenie zasiłku chorobowego, stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi