21 czerwca 2022

Plik do pobrania – pdf word 2013 logo overview

 

 

 

 

………………….………………, dnia ………………….… 2022 roku ………………….………………, dnia ………………….… 2022 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(dane lekarza)………………………………………………………………………..…………………………………..…………………………………..(dane odbiorcy pisma)

Wezwanie do zapłaty
Niniejszym działając w imieniu własnym, wzywam ………………………………………. do zapłaty kwoty ………………………… złotych (słownie:……………………………………). Powyższe żądanie jest kierowane tytułem zapłaty wynagrodzenia za okres odpoczynku, który wlicza się do podstawowego wymiaru czasu pracy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim.
Należy wskazać, że w myśl art. 16i ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.2021.790 ze zm.) (dalej jako u.z.l.), w przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 u.d.l. Okres tego odpoczynku nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego. Kolejno, zgodnie z art. 16i ust. 9 u.z.l., w przypadku pełnienia dyżuru przez lekarza odbywającego szkolenie w trybie rezydenckim okres tego odpoczynku wlicza się do podstawowego wymiaru czasu pracy. Korzystanie przez lekarza z okresu odpoczynku nie powoduje obniżenia wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 16h ust. 1 u.z.l.
Z przytoczonych powyżej regulacji wyraźnie wynika, że lekarzowi rezydentowi przysługuje wynagrodzenie za okres odpoczynku, który wlicza się do podstawowego wymiaru czasu pracy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim. Wobec tego, wnoszę jak wstępie.
Zapłaty należy dokonać w terminie …….. dni od otrzymania przedmiotowego wezwania na numer rachunku bankowego …………………………………………………. prowadzonego w banku ……………………………………..
Jednocześnie informuję, że przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego do egzekucji komorniczej w celu zaspokojenia należności. Niniejsze będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami sądowymi oraz komorniczymi, a także kosztami z tytułu zastępstwa procesowego, w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy kancelarii prawnej. Z tych względów oczekuję polubownego zakończenia sprawy.
…………………………………(własnoręczny podpis lekarza)

Klauzula prawna:
Niniejszy wzór dokumentu jest jedynie przykładem możliwych rozwiązań prawnych. Przygotowując niniejszy wzór dokumentu przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od Klientki. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Lex Secure Sp.k. zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych w momencie jego sporządzenia.  Niniejszy wzór dokumentu wydaje się do wiadomości i do użytku Klientki, z wyłączeniem prawa publikacji lub udostępniania publicznego. Przedstawione w niniejszym wzorze dokumentu rozwiązania prawne stanowią niezależną, subiektywną ocenę Lex Secure Sp.k. W szczególności przedstawione rozwiązania prawne nie dają gwarancji wyniku danej sprawy w przypadku skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie