18 grudnia 2020

Czy osobie pracującej w dwóch różnych miejscach (oba z II stopniem referencji, w obu stały kontakt z pacjentem zakażonymi SARS CoV-2), na umowie podstawie umowy o pracę w jednym, a umowy cywilnoprawnej w drugim, przysługuje dodatek z tytułu zatrudnienia w obu tych miejscach do kwoty łącznej 15 tys. zł czy tylko z jednego miejsca?

Szanowny Panie

Obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli osoba jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%. Dodatek przysługuje niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zdaniem Zespołu Kryzysowego OZZL dodatek ten można otrzymać w kilku miejscach zatrudnienia, jednakże jego łączna wartość nie może przekroczyć 15 tys. zł. Innymi słowy, wartość dodatku w obu podmiotach łącznie nie może przekroczyć 15 tys. zł. Pracownik, któremu przysługuje dodatek do wynagrodzenia powinien wystosować do pracodawcy wniosek o wpisanie na listę personelu medycznego uprawnionego do tzw. dodatku covidowego oraz wezwać do wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Odpowiednie wzory dokumentów znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl.