1 grudnia 2020

Czy wojewoda może zobowiązać Klientkę do dokończenia szkolenia w innej jednostce?
Wnioski i rekomendacje:
Należy wskazać że zmiana miejsca odbywania szkolenia może nastąpić jedynie na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. Dlatego też wojewoda nie może zobowiązać Klientki do dokończenia szkolenia w innej jednostce, jeżeli ta nie wyrazi na to zgody.

Podstawy prawne:
1. Art. 16h ust. 1 i 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U2020.514 ze zm.);
2. § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2020.1566).

 

Stan faktyczny:
Pracodawca grozi, że w przypadku gdy Klientka nie zgodzi się na przedłużenie umowy do 2021 roku, to pracodawca zawnioskuje do wojewody, aby ten zobowiązał Klientkę do odbycia szkolenia w innej jednostce.

Stan prawny:
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne należy przywołać przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.).
Zgodnie z art. 16h ust. 1 u.z.l., lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji, na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas wymagany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji, nie dłuższy niż określony w programie specjalizacji.
Oznacza to, że pracodawca powinien umożliwić lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim dokończenie całego szkolenia w celu pełnej realizacji programu specjalizacji. Niezgodne z prawem jest wcześniejsze pozbawienie lekarza rezydenta możliwości odbywania szkolenia.
Kolejno, jak wskazuje art. 16h ust. 8 u.z.l., lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego
Jak wskazuje natomiast § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, przenieść go do innej jednostki akredytowanej posiadającej wolne miejsce szkoleniowe.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać że zmiana miejsca odbywania szkolenia może nastąpić jedynie na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie