28 listopada 2020

Przedmiot opinii:

1. Czy pracodawca musi przedłużyć okres umowy rezydenckiej z Klientką do 2023 roku?

Wnioski i rekomendacje:

Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim zawiera z lekarzem rezydentem umowę o pracę na czas wymagany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji, a więc całego szkolenia. Niezgodne z prawem jest wcześniejsze pozbawienie lekarza rezydenta możliwości odbywania szkolenia.

W przypadkach nieobecności lekarza w pracy przewidzianych prawem (takich jak urlop macierzyński urlop bezpłatny) przedłużenie okresu trwania rezydentury następuje z mocy prawa – jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne jest zobowiązana do zawarcia z lekarzem umowy na czas określony, który odpowiada sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne.

Podstawy prawne:

1. Art. 16h ust. 1 oraz art 16l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U2020.514 ze zm.);

2. § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2020.1566).

Stan faktyczny: 

Z końcem listopada 2020 r. Klientce planowo kończy się umowa rezydencka. Klientka wnioskowała o jej przedłużenie, które powinno nastąpić na czas określony do 2023 r. Pracodawca Klientki nie przedłużył umowy tak jak powinien (a więc do roku 2023), a jedynie do lipca 2021 r., kiedy to kończą się urlop macierzyński oraz zaległy urlop Klientki.

Stan prawny:

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne należy przywołać przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.).

Zgodnie z art. 16h ust. 1 u.z.l., lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji, na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas wymagany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji, nie dłuższy niż określony w programie specjalizacji.

Oznacza to, że pracodawca powinien umożliwić lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim dokończenie całego szkolenia w celu pełnej realizacji programu specjalizacji. Niezgodne z prawem jest wcześniejsze pozbawienie lekarza rezydenta możliwości odbywania szkolenia.

Na mocy treści art. 16l ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.l., okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy m.in. w przypadkach urlopu macierzyńskiego i urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Według § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w przypadku przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz niezwłocznie zawiadamia właściwego wojewodę.

Przedłużenie rezydentury z ww. powodów następuje z mocy prawa. Jednostka szkoleniowa ma obowiązek zawrzeć z lekarzem rezydentem dodatkową umowę na czas oznaczony odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację.

Radca Prawny OZZL

Mecenas Kajetan Komar-Komarowski

Przedmiot opinii: 1. Czy pracodawca musi przedłużyć okres umowy rezydenckiej z Klientką do 2023 roku? Wnioski i rekomendacje: Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim zawiera z lekarzem rezydentem umowę o pracę na czas wymagany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji, a więc całego szkolenia. Niezgodne z prawem jest wcześniejsze pozbawienie lekarza rezydenta możliwości odbywania szkolenia. W przypadkach nieobecności lekarza w pracy przewidzianych prawem (takich jak urlop macierzyński urlop bezpłatny) przedłużenie okresu trwania rezydentury następuje z mocy prawa – jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne jest zobowiązana do zawarcia z lekarzem umowy na czas określony, który odpowiada sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne. W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców Prawnych z Kancelarii Lex Secure – należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl Jednocześnie zachęcamy do śledzenia i polubienia profilu Lex Secure dostępnego na stronie https://www.linkedin.com/company/lexsecure, gdzie codziennie pojawiają się nowe informacje prawne. Podstawy prawne: 1. Art. 16h ust. 1 oraz art 16l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U2020.514 ze zm.); 2. § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2020.1566). Stan faktyczny: Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp.k. Al. Niepodległości 723/6 81-853 Sopot NIP: 5862017484 REGON: 191884226 KRS: 0000675528 biuro@opiekaprawna.pl www.opiekaprawna.pl www.lexsecure.pl tel. +48 58 500 59 00 24h Infolinia Prawna +48 501 538 539 Z końcem listopada 2020 r. Klientce planowo kończy się umowa rezydencka. Klientka wnioskowała o jej przedłużenie, które powinno nastąpić na czas określony do 2023 r. Pracodawca Klientki nie przedłużył umowy tak jak powinien (a więc do roku 2023), a jedynie do lipca 2021 r., kiedy to kończą się urlop macierzyński oraz zaległy urlop Klientki. Stan prawny: W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne należy przywołać przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.). Zgodnie z art. 16h ust. 1 u.z.l., lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji, na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas wymagany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji, nie dłuższy niż określony w programie specjalizacji. Oznacza to, że pracodawca powinien umożliwić lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim dokończenie całego szkolenia w celu pełnej realizacji programu specjalizacji. Niezgodne z prawem jest wcześniejsze pozbawienie lekarza rezydenta możliwości odbywania szkolenia. Na mocy treści art. 16l ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.l., okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy m.in. w przypadkach urlopu macierzyńskiego i urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego. Według § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w przypadku przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz niezwłocznie zawiadamia właściwego wojewodę. Przedłużenie rezydentury z ww. powodów następuje z mocy prawa. Jednostka szkoleniowa ma obowiązek zawrzeć z lekarzem rezydentem dodatkową umowę na czas oznaczony odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację. Klauzula prawna: Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od Klientki. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp.k. Al. Niepodległości 723/6 81-853 Sopot NIP: 5862017484 REGON: 191884226 KRS: 0000675528 biuro@opiekaprawna.pl www.opiekaprawna.pl www.lexsecure.pl tel. +48 58 500 59 00 24h Infolinia Prawna +48 501 538 539 Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klientki bez prawa publikacji przez Klientkę. Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie. W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna przedstawiona w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie