1 grudnia 2020

Czy są już jakieś regulacje prawne odnośnie utrzymania gwarantowanej przez Szumowskiego pensji dla specjalistów?

Zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, w latach 2018-2020 ze środków finansowych, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansuje się koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację. Finansowanie ww. kosztów zapewnia podwyższenie lekarzom (spełniającym łącznie określone warunki) wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750,00 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.

Wskazać również należy, że lekarz specjalista, aby mógł skorzystać ze wzrostu wynagrodzenia, zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę obejmującą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczy w udzielaniu tych świadczeń;

złożyć pracodawcy oświadczenie o zobowiązaniu się do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów przewidzianych w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowe oświadczenie nie dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

 

Niemniej jednak, w dniu 17 listopada 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ww. postanowień. Aktualnie ustawę przekazano Prezydentowi RP. Jeżeli przedmiotowa ustawa zostanie uchwalona w niezmienionej treści, to okres finansowania ze środków publicznych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację zostanie wydłużony do dnia 1 lipca 2021 r.

 

Natomiast od dnia 1 lipca 2021 roku podwyżki (w tym podwyżka do kwoty 6750 zł wynagrodzenia zasadniczego) ma zostać utrzymana, ale na koszt pracodawców – NFZ nie będzie dłużej finansował wzrostu wynagrodzenia.