24 listopada 2020

Czy, jeżeli lekarz jest oddelegowany do pracy na oddział zakaźny (w celu zwalczania epidemii), to czy może on również pracować w innej placówce?

Wnioski i rekomendacje:

Pracodawca nie może zobowiązać pracowników do pracy w jednym miejscu w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Innymi słowy, lekarz oddelegowany do pracy na oddziale zakaźnym w celu zwalczania epidemii może równocześnie pracować w innej placówce.

Jednocześnie należy podkreślić, że ewentualne ograniczenia wykonywania pracy w innych miejscach mogą wynikać z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez lekarza.

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U.2020.775 ze zm.) – akt prawny uchylony z dniem 5 września 2020 r.

Stan faktyczny:

Klientka jest lekarzem i chciałaby dowiedzieć się czy w przypadku, gdy lekarz zostanie oddelegowany do pracy na oddział zakaźny (w celu zwalczania epidemii), to czy może równocześnie pracować w innej placówce.

Stan prawny:

Udzielając odpowiedzi na zadane przez Klientkę pytanie prawne należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem utraciło moc z dniem 5 września 2020 r.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że ww. akt prawny nie obowiązuje, to pracodawca nie może zobowiązać pracowników do pracy w jednym miejscu w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Innymi słowy, lekarz oddelegowany do pracy na oddziale zakaźnym w celu zwalczania epidemii może równocześnie pracować w innej placówce.

Jednocześnie należy podkreślić, że ewentualne ograniczenia wykonywania pracy w innych miejscach mogą wynikać z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez lekarza.

Klauzula prawna:

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od Klientki. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klientki bez prawa publikacji przez Klientkę. Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna przedstawiona w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Z poważaniem
Radca Prawny OZZL
Mecenas Kajetan Komar-Komarowski

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie