5 marca 2010

 

Bydgoszcz dnia 05  marca 2010 r.

Pani

Jolanta Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

Prosimy o przyjęcie opinii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydawanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Chcielibyśmy poinformować panią minister, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy jest jedynym związkiem zawodowym w Polsce, który został uznany sądownie za reprezentatywny dla zawodu lekarza. Informując o tym mamy nadzieję, że stanowisko OZZL nie zostanie przez panią zlekceważone. Wyrażamy jednocześnie zdumienie, że projekt przedmiotowego rozporządzenia nie został wysłany do konsultacji do OZZL, a zamiast tego do związków zawodowych, które nie skupiają wcale lekarzy lub ilość lekarzy należących do tych związków jest znikoma.  Czy taki sposób konsultowania dowodzi, iż konsultacje te prowadzone są jedynie „pro forma” dla zachowania pozorów tzw. dialogu społecznego ?   

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

 

Stanowisko

 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydawanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Najważniejszą rzeczą, którą należy poruszyć przy okazji omawiania sprawy zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA jest sprawa wynagrodzenia dla lekarzy za te czynności. W ocenie OZZL i powszechnej opinii lekarzy, podzielanej przez licznych prawników, lekarze powinni otrzymywać od ZUS wynagrodzenie za wypisywanie druków ZUS ZLA i w proponowanym rozporządzeniu powinna znaleźć się ustalona kwota tego wynagrodzenia. OZZL proponuje aby była to kwota 15 złotych za wypełnienie jednego druku ZUS ZLA. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2005.31.267 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027): wystawianie zaświadczeń ZUS ZLA nie jest świadczeniem zdrowotnym, ale jest świadczeniem wykonywanym na rzecz ZUS i nie w celach zdrowotnych ale w celu ustalenia uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Co prawda wystawianie zaświadczenia ZUS ZLA  zawiera w sobie elementy orzekania o stanie zdrowia pacjenta, ale forma tego zaświadczenia i jego treść znacznie przekracza treść i formę jaka wystarczyłaby do samego orzekania o stanie zdrowia. Obowiązek orzekania o stanie zdrowia przez lekarza, czyli wykonanie przez niego świadczenia zdrowotnego, opłacanego przez NFZ zostałby wypełniony w przypadku, gdyby lekarz na dowolnej kartce papieru napisał, że konkretny pacjent o wymienionym imieniu i nazwisku jest chory i wymaga zwolnienia z pracy na określony okres. Podawanie wszelkich innych informacji ponad te wyżej wymienione, a w szczególności wypisywanie ich według określonego wzoru i na określonych drukach – jest działaniem wykonywanym na rzecz ZUS i w zastępstwie ZUS.  Wszystkie bowiem te czynności mogą być wykonane przez pracowników ZUS na podstawie posiadanych przez ZUS informacji (co nawiasem mówiąc przyznaje pani minister w uzasadnieniu do proponowanego uproszczenia druku ZUS ZLA). Skoro lekarze wykonują obowiązki ZUS – zamiast pracowników ZUS – jest oczywiste, że powinni otrzymać za to wynagrodzenie. Bez rozwiązania tego podstawowego problemu, wszelkie inne mają mniejsze znaczenie.

 

Oczywiście przyjmujemy z zadowoleniem nieznaczne uproszczenie druku ZUS ZLA, ale stwierdzamy, że nadal wypełnienie tego druku oznacza podawanie tych informacji, które nie są potrzebne do orzekania o zdrowiu pacjenta, ale do określenia uprawnień ubezpieczonego do świadczeń pieniężnych z ZUS. Wypełnienie druku ZUS ZLA w proponowanej – nieco uproszczonej – formie nadal nie stanowi zatem wykonywania świadczenia zdrowotnego, za które lekarz  i ZOZ są wynagradzani z NFZ, ale – w dalszym ciągu – stanowi wykonanie zadania zleconego przez ZUS. ZUS nadal oczekuje, że lekarz poda te informacje, które mogą być uzyskane przez pracowników ZUS na podstawie danych pozostających w dyspozycji ZUS i ewentualnie osoby ubezpieczonej. Lekarze więc nadal mają wykonywać część obowiązków ZUS.  Jest zatem oczywiste, że lekarze powinni otrzymać za wykonanie zlecenia ZUS odpowiednie wynagrodzenie od zleceniodawcy. 

 

Podsumowując:

 

 

Jeżeli MPiPS chce zachować proponowany przez siebie wzór zaświadczenia ZUS ZLA (nieco tylko uproszczony w stosunku do wzoru dotychczasowego) – ZUS musi wypłacać wynagrodzenie dla lekarzy wypełniających to zaświadczenie. Nadal bowiem jego wypełnianie będzie czynnością znacznie przekraczającą obowiązek orzekania o stanie zdrowia, jaki ciąży na lekarzu i za jaki lekarz jest wynagradzany w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli MPiPS nie chce, aby ZUS wypłacał lekarzom wynagrodzenie za wypełnianie druków ZUS ZLA – druk ten musi być radykalnie uproszczony, aby jego wypełnianie nie przekraczało tych czynności, które składają się na orzekanie o zdrowiu pacjenta. Druk taki powinien zatem przewidywać jedynie podanie następujących informacji: imienia i nazwiska chorego ew. jego datę urodzin i ilość dni zwolnienia od pracy (oraz podpis lekarza).  

 

 

W załączniku przesyłamy kopię listu, jaki OZZL – Region Mazowiecki przesłał do pani minister 2 września 2009 roku w niniejszej sprawie. List zawiera szczegółowe uzasadnienia naszego stanowiska z powołaniem się na konkretne przepisy prawa.   

 

Przesyłam wyrazy szacunku

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Załącznik – 1 List Regionu Mazowieckiego OZZL do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 02 września 2009r.

 

 

Projekt rozporządznia Ministra Pracy i Polityki Społecznej – tutaj

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie