23 września 2015

W pierwszej kolejności należy wysłać pismo: 

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych – wzór pisma – tutaj 

Komentarz:

Pismo należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Jeśli odpowiedź portalu znanylekarz.pl byłaby negatywna należy wysłać do GIODO:  

Wniosek do GIODO o wszczęcie postępowania administracyjnego – wzór pisma – tutaj 

Komentarz: 

Odpowiedź portalu  Znany Lekarz załączona do wniosku do GIODO powinna być odpisem sporządzonym przez notariusza. Niemniej można przesłać do GIODO kserokopię w/w pisma, pozostawiając sobie oryginał, a jeżeli GIODO wezwie do przedstawienia oryginału pisma, wówczas można udać się do notariusza celem uzyskania odpisu.

Złożenie wniosku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 złotych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – w przedmiotowej sprawie – od dokonania czynności urzędowej, z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Należy zatem wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 złotych i dowód niniejszej opłaty dołączyć do wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty wniosek podlega zwrotowi.

Ponieważ w postępowaniach prowadzonych przez GIODO, organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent m. st. Warszawy (art. 12 w/w ustawy), opłata skarbowa powinna zostać wpłacona w kasie lub na konto:

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

Numer konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Z informacji zaczerpniętych ze strony internetowej GIODO, w tytule wpłaty należy zamieścić skrót – GIODO.

Wzory w/w pism można wykorzystać w przypadku innych portali przetwarzających dane osobowe lekarzy bez ich zgody.

Opinia prawna dotycząca w/w kwestii znajduje się - tutaj
ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie