13 czerwca 2013

 

Bydgoszcz dnia 13 czerwca 2013 r.

Komunikat dla prasy

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że podjął działania mające na celu zmianę części przepisów zawartych w zarządzeniach prezesa NFZ dotyczących wymogów wobec lekarzy wykonujących niektóre świadczenia zdrowotne finansowane przez Fundusz. W ocenie OZZL przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych obywateli (w tym przypadku – lekarzy).

Art. 146 ust.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  upoważnia Prezesa NFZ do określenia warunków wymaganych  od świadczeniodawców, w tym wymagań dotyczących lekarzy. Niestety upoważnienie to jest bardzo ogólne i nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczących treści tych warunków, co przesądza – w ocenie OZZL – o niekonstytucyjności w/w przepisu ustawy.  

 Niezależnie jednak od tego, prezes NFZ przy określaniu tych wymogów – co czyni wydając odpowiednie zarządzenia – musi przestrzegać zasad państwa prawnego, w tym zasadę ochrony praw nabytych. Tymczasem prezes NFZ naruszył tę zasadę – w ten sposób, że do udzielania niektórych świadczeń dopuścił tylko część lekarzy mających kwalifikacje do ich wykonywania – tych, którzy te kwalifikacje nabyli i je udokumentowali w trybie wskazanym przez prezesa NFZ. Niedopuszczeni zostali lekarze, którzy mają kwalifikacje do wykonywania powyższych badań, ale w momencie, gdy je nabywali obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż zawarte w Zarządzeniu.  Taki fakt ma miejsce – przykładowo – w odniesieniu do lekarzy wykonujących  badanie endoskopowe układu pokarmowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). 

W ocenie OZZL, prezes NFZ przy określaniu wymogów, jakie powinni spełnić lekarza udzielający określonych świadczeń powinien kierować się ogólną zasadą, że umiejętności lekarskie nabyte przed dniem wejścia w życie określonego zarządzenia prezesa NFZ i udokumentowane w sposób, który wówczas funkcjonował – są przez NFZ uznawane. 

Wobec powyższego, ZK OZZL zwrócił się do:

 Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w przepisach określających wymogi wobec lekarzy, aby powyższa zasada była przestrzegana,

Ministra Zdrowia aby – w ramach nadzoru prowadzonego nad działalnością prezesa NFZ – spowodował on wprowadzenie koniecznych zmian w zarządzeniach prezesa NFZ,

Rzecznika Praw Obywatelskich  aby Rzecznik wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 146 ust.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, upoważniający Prezesa NFZ do określenia warunków wymaganych  od świadczeniodawców jest niezgodny z art. 92.ust 1 Konstytucji RP przez to, że nie zawiera szczegółowych wytycznych dotyczących treści tych warunków i pozostawia Prezesowi nadmierną swobodę w ich kształtowaniu.  Powyższe listy są dostępne na stronie internetowej związku.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie