26 listopada 2020

 

treść pisma poniżej, pismo wysłane w dniu 25 listopada 2020:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

w Warszawie

 WNIOSEK O

INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZYZNANIA I WYPŁATY ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO OSOBOM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

W związku z niepokojącymi informacjami, jakie w ostatnim czasie powziął Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w zakresie wypłaty zasiłku opiekuńczego lekarzom, zwracamy się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących przyznaniai wypłaty zasiłku opiekuńczego osobom wykonującym działalność leczniczą, którzy z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zmuszeni są do faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zgodnie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870) – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Obecnie ze względu na epidemię, za pomocą przepisów szczegółowych, wprowadzono uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – przysługującego ponad wymiar przewidywany dotychczas.

Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960) w § 1 pkt 5 dodaje do rozporządzenia zmienianego przepis § 2c zgodnie z którym: „od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy:

Po pierwsze, żaden z przepisów nie wskazuje obecnie generalnego wyłączenia osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą spośród grona osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Po drugie, obecne przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia działalności opiekuńczej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na przedszkola. Co więcej, żaden z przepisów nie przewiduje również odgórnego zamknięcia wszystkich przedszkoli. Jeżeli zatem doszło do zamknięcia jakiegoś przedszkola ze względów epidemiologicznych, na skutek czego osoba wykonująca działalność leczniczą musi zająć się dzieckiem, zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy nie ma prawnych przeszkód ku wypłacie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W takiej sytuacji, zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, lekarz powinien otrzymać zasiłek opiekuńczy.

Po trzecie, w przypadku dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, sytuacja przedstawia się odmiennie. Szkoły podstawowe, mimo odgórnego zamknięcia, są zobowiązane prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z tego względu, po stronie lekarza nie powstaje konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, która jest główną przesłanką do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Należy jednak zauważyć, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość całkowitego zamknięcia szkoły np. na skutek wykrycia zakażeń pośród personelu. Wówczas szkoła nie jest w stanie wypełnić obowiązku nakładanego przez rozporządzenie, co sprawia, że lekarz jest zmuszony do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W takich przypadkach, zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, lekarz również powinienotrzymać zasiłek opiekuńczy. Lekarz w takiej sytuacji powinien otrzymać zasiłek opiekuńczy z uwagi na faktyczną konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem.

W związku z powyższym Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego zwraca się z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących przyznaniai wypłaty zasiłku opiekuńczego osobom wykonującym działalność leczniczą, którzy z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zmuszeni są do faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Z poważaniem

                                                                                             

Zaząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie