5 stycznia 2010

Niżej przytaczamy artykuł z nowej ustawy o izbach lekarskich przewidujący co znajdzie się w rejestrze lekarzy, prowadzonym przez okręgowe izby lekarskie. Ustępujący prezes NRL stwierdził – po uchwaleniu ustawy – że jest zadowolony iż nowa ustawa spełniła praktycznie wszystkie oczekiwania NRL.

 

Art. 49. 1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej „rejestrem”, stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy:

  1)   posiadających prawo wykonywania zawodu:

a)  wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej,

b)  niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej;

  2)   którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu;

  3)   którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego.

2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane archiwalne.

3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.6)).

5. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

  1)   tytuł zawodowy;

  2)   imiona i nazwisko;

  3)   płeć;

  4)   nazwisko rodowe lub poprzednie;

  5)   imiona rodziców;

  6)   datę i miejsce urodzenia;

  7)   numer ewidencyjny PESEL;

  8)   numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada numeru ewidencyjnego PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  9)   numer NIP;

  10)  obywatelstwo (obywatelstwa);

  11)  numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

  12)  numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

  13)  numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery rejestracyjne;

  14)  numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia;

  15)  numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania;

  16)  informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;

  17)  nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział;

  18)  numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów;

  19)  datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej;

  20)  informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego i datę jego złożenia;

  21)  datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego;

  22)  rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

  23)  rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

  24)  rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

  25)  rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

  26)  potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

  27)  nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

  28)  informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

  29)  informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  30)  datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  31)  informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  32)  informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;

  33)  informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;

  34)  informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  35)  informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

  36)  adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;

  37)  adres do korespondencji;

  38)  kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) – miejsca stałego zamieszkania;

  39)  funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia funkcji;

  40)  informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz wyrazi zgodę na przekazanie tych danych;

  41)  datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.7)) albo na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32, z późn. zm.8));

  42)  numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

  43)  numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

  44)  informację o skreśleniu z rejestru;

  45)  identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych.

6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 1-10, 15-32, 34-37 i 39-41.

7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o:

  1)   zmianie danych wymienionych w ust. 5 pkt 2, 10, 16, 22-31 i 34-37;

  2)   utracie dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.

8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające dokumenty, które potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5.

9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne dokumenty uznane przez niego za istotne.

10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla wojewódzkiego okręgowym izbom lekarskim, przechowuje się w archiwum akt osobowych.

11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.