17 maja 2012

Szanowny Panie Doktorze,

 

odpowiadając na Pana pytanie dotyczące zasad wynagradzania członka zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnionego z obowiązków pracowniczych wyjaśniam, co następuje:

 

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) pracownikowi zwolnionemu od obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej (zoz) przysługuje prawo do wynagrodzenia, o ile wnosił o to do pracodawcy zarząd zoz.

Sposób obliczania tego wynagrodzenia precyzuje § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r .w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 71 poz. 336). W myśl przywołanego przepisu pracownikowi w okresie zwolnienia od pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wyliczonej według zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Zważyć należy, że- jak stanowi art. 172 kodeksu pracy- za czas urlopu ( a zatem i przedmiotowego zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy) pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Mając na względzie, że czas pełnienia dyżuru medycznego wliczany jest do czasu pracy, zasadne jest stwierdzenie, że tzw. ,,średnia dyżurowa” powinna być również uwzględniana przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14 z późn. zm.). W § 6 ww. rozporządzenia wskazano enumeratywnie te składniki wynagrodzenia, których nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego oraz, na podstawie § 14, ekwiwalentu urlopowego. Wśród nich nie wymieniono wynagrodzenia za dyżury medyczne, co niewątpliwie oznacza, że należy je brać pod uwagę obliczając ekwiwalent urlopowy, a zatem również wynagrodzenie za czas zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.

Analogiczne stanowisko zajął również Departament Prawny Generalnego Inspektora Pracy, który w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania lekarzom urlopów wypoczynkowych (GPP-302-4560-663/08/PE), potwierdził, że pracodawca obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego ( czyli również ekwiwalentu urlopowego i wynagrodzenia za czas zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy) powinien uwzględnić również wynagrodzenie za czas pełnienia dyżuru medycznego.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że pracodawca za czas zwolnienia od świadczenia pracy ma obowiązek wypłacić Panu wynagrodzenie w wysokości ekwiwalentu urlopowego, a zatem z uwzględnieniem m.in. tzw. średniej dyżurowej. Odmienna praktyka nie znajduje oparcia w przepisach prawa. W ostateczności- w razie odmowy wypłacenia wynagrodzenia w należnej wysokości- możliwe jest dochodzenie niewypłaconej jego części przed sądem pracy.

 

Z szacunkiem

radca prawny

Jacek Marczak

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie