5 grudnia 2012

 

 

W związku ze sprawą, która ostatnio była b. głośna i wzburzyła środowisko lekarskie (wysyłanie do lekarzy przez NFZ listów „dyscyplinujących”, w których NFZ oskarża lekarzy o łamanie prawa) przedstawiamy dwa wzory pism do ew. wysłania do Funduszu.

Alternatywą dla tych listów może być zignorowanie pism z Funduszu. Przypominamy też, że OZZL wystosował w tej sprawie protest do ministra zdrowia, prezes NFZ oraz do RPO.

 

 

PISMO PIERWSZE: (ogólne – do zastosowania przez każdego lekarza)

 

……………………., dnia … grudnia 2012r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Oddział w …….
ul. …………………..
………………………..

dot. pisma z dnia ……2012r., znak: …………………/12

W odpowiedzi na w/w pismo podaję, że wystąpienie w nim zawarte jest dla mnie niezrozumiałe i narusza moje dobra osobiste. Kierowanie zarzutów pod moim adresem bez podania konkretnych danych dotyczących rzekomo wystawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami recept refundowanych traktuję jako naruszenie moich dóbr osobistych. Formułowanie niczym nieuzasadnionych oskarżeń o łamanie przeze mnie prawa krzywdzi mnie i obraża. Obowiązujące zasady prawa wymagają od podmiotu występującego z zarzutami wskazania konkretnych przypadków naruszenia prawa, okoliczności w jakich nastąpiło to naruszenie. Kierowanie bezpodstawnych zarzutów może bowiem zostać zakwalifikowane jako przestępstwo zniesławienia – art. 212 kodeksu karnego. Brak wskazania przez Państwo konkretnych przypadków naruszenia prawa w zakresie wystawiania recept refundowanych każe przypuszczać, że w/w pismo zostało skierowane przez Państwa do mnie bez dogłębnego sprawdzenia, weryfikacji danych dotyczących wykonywania przeze mnie zawodu lekarza. Takie zaś działanie jest niedopuszczalne. Jako instytucja gospodarująca środkami publicznymi powinniście Państwo z należytą starannością realizować wszystkie procedury związane z ustalaniem prawidłowości wystawiania recept refundowanych, w tym wskazywać konkretne przypadki, w jakich w Państwa ocenie nie było podstaw do wystawienia takich recept. Tylko bowiem dokładne wskazanie sytuacji, w jakiej nie było podstaw do wystawienia recepty refundowanej, pozwala na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów i wyjaśnienie całej sytuacji. Kierowanie obecnie przez Państwa ogólnego pisma zawierającego jednak daleko idące zarzuty odbieram jako niesłuszne oskarżenie.
W związku z powyższym proszę o wskazanie w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania niniejszego pisma konkretnych sytuacji, w jakich miałem/am rzekomo wystawiać recepty refundowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tak abym miał/a możliwość ustosunkowania się i wyjaśnienia tych sytuacji. W chwili obecnej zostałam/ em w zupełności pozbawiany prawa do obrony swoich praw, nie mam bowiem możliwości odniesienia merytorycznego do stawianych przez Państwa zarzutów, takie zaś postępowanie z Państwa strony jest niedopuszczalne.

 

 

PISMO DRUGIE (dla lekarzy, którzy mają podpisane umowy na wypisywanie leków z jednym oddziałęm NFZ, a dostali pismo od sąsiedniego oddziału – tak było np. w województwie małopolskim, skąd przykład pisma)

 

 

……………………., dnia … grudnia 2012r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział w Katowicach
ul. Stanisława Kossutha 13
40 – 844 Katowice

dot. pisma z dnia ……2012r., znak: Śląski OW NFZ/WG………………………………/12

W odpowiedzi na w/w pismo podaję, co następuje.
Z treści przedmiotowego pisma wynika, że w Państwa ocenie nie posiadam umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, a tym samym nie ma podstaw do wystawiana przeze mnie wskazanych recept. Pragnę jednak zauważyć, że wykonuję świadczenia medyczne,
w tym wystawiam swoim pacjentom recepty w oparciu o umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia Odziałem Małopolskim. Nie wiem na jakiej podstawie uważacie Państwo, że wystawiam recepty niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie stanowisko jest dla mnie krzywdzące i godzi w moje dobre imię. Brak weryfikacji moich danych jako lekarza świadczącego usługi na rynku medycznym powoduje kierowanie niesprawdzonych zarzutów pod moim adresem, gdyż wystawiam recepty refundowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami na podstawie umowy podpisanej z właściwym ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Żaden przepis prawa nie nakłada na lekarza obowiązku podpisywania umów ze wszystkimi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, dodatkowo nie ma obowiązku nakazującego informowanie innych Oddziałów NZF-u o podpisanych umowach. Brak uprzedniego zweryfikowania przez Państwa faktu świadczenia przeze mnie usług w oparciu o umowę podpisaną z NFZ Oddziałem Małopolskim, co powinno bezsprzecznie poprzedzać wystosowanie do mnie w/w pisma, spowodował skierowanie pod moim adresem niczym nieuzasadnionych zarzutów działania przeze mnie niezgodnie z przepisami.
Mam nadzieję, że wskazane powyżej wyjaśniania są dla Państwa wystarczające.

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie