25 kwietnia 2012

 

Zgodnie z uchwałą ZK OZZL z dnia 23 marca br. każda organizacja terenowa OZZL jest zobowiązana wysłać do dyrektora swojego zakładu pracy pismo, w którym informuje go o akcji składania wniosków do NFZ przez świadczeniodawców o wykreślenie z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych dotychczasowych zapisów o karach umownych. Jakkolwiek akcja ta prowadzona jest na rzecz świadczeniodawców, to jednak OZZL wspiera ją i koordynuje z innymi organizacjami, bo wiadomą rzeczą jest, że kary, ktore NFZ nakłada na szpital lub przychodnię, mogą być regresem przenoszone na pracownika – lekarza. Dlatego również w interesie lekarzy-pracowników jest likwidacja niesprawiedliwych ( a przy tym nielegalnych) kar.

poniżej przedstawiamy wzór listu OT OZZL do dyrektora placówki – wzór przyjęty uchwałą ZK OZZL:

 

– wzór listu do dyrektora SPZOZ –

 

Dyrektor SP ZOZ

 

 

 

 

 

Zarząd Oddziału Terenowego OZZL w ………… zwraca się do Dyrekcji z apelem o wystąpienie przez ………… do Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o zmianę umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegającą na wykreśleniu z umowy dotychczasowych zapisów o karach umownych, nakładanych przez Fundusz na świadczeniodawcę.

 

Akcja składania takich wniosków przez świadczeniodawców ma charakter ogólnopolski. Jest popierana i koordynowana przez liczne organizacje lekarskie, na czele z NRL oraz organizacje skupiające świadczeniodawców. Termin złożenia wniosków do Funduszu ma być jednolity w całym kraju i został ustalony (przez Prezydium NRL oraz organizacje świadczeniodawców) na dzień 26 kwietnia 2012r.

Podstawą prawną dla złożenia takiego wniosku jest przepis par. 43 załącznika do rozporządzenia MZ z 6 maja 2008 roku o ogólnych warunkach umów (OWU). Przykładowa treść wniosku dostępna jest m. innymi na stronie www.ozzl.org.pl. Przekazujemy ją też w załączeniu. Ustalono, że najlepiej by było, gdyby wszyscy świadczniodawcy wystąpili do NFZ z identyczną treścią wniosku lub bardzo zbliżoną.

 

Uzasadnieniem dla złożenia wniosku jest fakt, iż zapis umowy, umożliwiający Funduszowi nakładanie kar umownych jest nielegalny, został bowiem oparty na par. 29-31 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. o OWU, które to rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem delegacji ustawowej (art. 137 ust.9 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku), jest zatem niekonstytucyjne.

 

Związek jest w posiadaniu opinii prawnych wybitnych konstytucjonalistów, które potwierdzają powyższe zarzuty o niekonstytucyjności rozporządzenia. Są one dostępne na stronie internetowej związku.

 

Również Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim piśmie z dnia 14 marca br., adresowanym do Ministra Zdrowia, podkreśla, że zapisy o karach dla świadczeniodawców są wydane z naruszeniem prawa. Kopia listu RPO do MZ jest dostępna m. innymi na stronie www.ozzl.org.pl

 

Jeżeli Dyrekcja nie uzna za stosowne wypowiedzieć umowy w zakresie, o którym mówimy, oczekujemy, że lekarze otrzymają pisemną gwarancję, że Dyrekcja nie będzie występowała w stosunku do nich z regresem za ewentualne błędy i uchybienia, które mogą zdarzyć się przy wystawianiu recept refundowanych. Błędy takie mogą wyniknąć nie ze złej pracy lekarzy, ale z powodu nadmiernego skomplikowania zasad systemu refundacji, którą nowe przepisy obciążyły lekarzy. Skupianie się na skomplikowanych, wewnętrznie niespójnych przepisach, bardzo utrudnia dobre wykonywanie zawodu lekarza. W obecnych warunkach wystawienie recepty, uwzględniającej wszystkie wymogi rozporządzenia w/s recept, jest praktycznie niemożliwe.

 

Jeżeli lekarze nie otrzymają pisemnej gwarancji bezpieczeństwa w w/w zakresie, zaprzestaną wystawiać recepty na leki refundowane dla wszystkich pacjentów szpitala czy przychodni.

 

Zarząd OT OZZL w ………

 

Przewodniczący …………..

 

Załącznik – wzór wniosku do NFZ

wzór wniosku do NFZ o zmianę warunków umowy – dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wojewódzki w ………….

Wniosek o zmianę warunków umowy.

Działając na podstawie § 43 ust.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składam wniosek o zmianę warunków umowy Nr ………………….. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ……………………………………… zawartej w dniu ……………. między NFZ a …………………………………………………………… .

Wnioskowana przeze mnie zmiana polega na wykreśleniu dotychczasowych zapisów dotyczących kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę na podstawie przepisów § 29 – 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uzasadnieniem dla mojego wniosku jest fakt, że w/w zapisy są niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji RP, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego w/w rozporządzenie ministra zdrowia zostało wydane. Potwierdził to Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 14 marca br. W załączeniu przedstawiam też opinie prawne w tej sprawie, sporządzone przez wybitnych konstytucjonalistów. Skoro podstawa prawna „kar umownych” jest wadliwa, to i same kary są nielegalne. Zatem niniejszy wniosek uważam za uzasadniony.

Jednocześnie oczekuję, że zgodnie z § 43 ust.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku negocjacje dotyczące ustalenia nowych warunków umowy w uchylonym zakresie – w oparciu o właściwe podstawy prawne.

Niniejszym oświadczam, że upoważniam ………wpisać nazwę organizacji świadczeniodawców …. do reprezentowania mnie w tych negocjacjach.

Informuję również, że podobne wnioski o zmianę warunków umowy zostały skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców w całym kraju, a działania te są koordynowane i wspierane przez najważniejsze organizacje świadczeniodawców z samorządem lekarskim włącznie.

Podpis świadczeniodawcy lub jego przedstawiciela

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie