11 lutego 2015

 

 

ZK OZZL otrzymał informację o wynikach kontroli przeprowadzonej przez PIP  w jednym ze szpitali w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów medycznych pełnionych w formie umowy cywilno prawnej przez REZYDENTÓW.

 

Treść informacji przedstawiona jest poniżej – z pominięciem danych osobowych i danych szpitala. 

 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W …

Dotyczy kontroli nr ………….

……………. 09.02.2015

Pan

Krzysztof Bukiel

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego

Związku Zawodowego Lekarzy

ul. Gdańska 27

 

W czasie kontroli ustalono, że w szpitalu dyżury medyczne rezydentów są pełnione w dwóch formach:

• na podstawie umów o pracę

• w ramach własnej działalności gospodarczej

Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich zatrudnionych rezydentów finansowane są przez ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach środków budżetu państwa.

Rezydenci, którzy pełnią dyżury medyczne w ramach umów o pracę ich dyżury  medyczne wynagradzane są zgodnie z art.1511§1- 3 kp. W czasie kontroli ustalono, że lekarze rezydenci zatrudnieni na anestezjologii i chirurgii wykonują pracę na podstawie umowy o pracę oraz własnej działalności gospodarczej ( dotyczy dyżurów medycznych).

Inspektor pracy w dniu …. i ….. spotkał się z … rezydentami z chirurgii   oraz  …..rezydentami z anestezjologii  (…). W czasie rozmowy wszyscy podali iż warunkiem zaliczenia specjalizacji jest wykonywanie pracy na dyżurach medycznych. Nie potrafili wytłumaczyć dlaczego np. rezydenci na pediatrii mają dyżury wynikające z umowy o pracę zaś rezydenci chirurgii i anestezjologii mają dyżury wynikające z umowy którą podpisują z lekarzem, który jako podmiot gospodarczy ma podpisany kontrakt ze szpitalem. (….)

W czasie rozmowy z rezydentami ustalono, że wówczas kiedy jest pełniony dyżur zawsze jest lekarz nadzorujący pracę rezydentów. Lekarze rezydenci  anestezjologii podali, że zdarzają się przypadki, że brak jest bezpośredniego nadzoru nad ich pracą. Fakt ten potwierdził Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  (…) . Na powyższą okoliczność złożył wyjaśnienia na piśmie  (…) . Z wyjaśnień wynika, że wszyscy lekarze rezydenci dyżurujący mają podpisane umowy cywilno- prawne z opiekującymi się lekarzami specjalistami.  W trakcie znieczulenia do dyspozycji rezydentów pozostaje co najmniej jeden specjalista nie znieczulający,  dostępny pod telefonem. Pojedyncze przypadki- jak podał ordynator (…)  braku bezpośredniego nadzoru w trakcie dyżurów wynikały ze stanów wyższej konieczności ( konieczność zajęcia się pacjentem w stanie bezpośrednio zagrażającego życiu).

Lekarz rezydent może pełnić samodzielny dyżur medyczny o ile jego kierownik specjalizacji dopuści go do tego. W przypadku lekarzy rezydentów anestezjologii i intensywnej terapii mogą oni dyżurować pod warunkiem, że będzie nadzorował ich lekarz specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii, gdyż świadczenia zdrowotne polegające na znieczuleniu lub intensywnej terapii lekarz w trakcie specjalizacji może udzielać tylko pod bezpośrednim nadzorem specjalisty. Tym samym samodzielne dyżury w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 ” W sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” są niedopuszczalne.

Kontrola wykazała, że nakładając czas pracy lekarzy rezydentów wynikający z umów o pracę oraz dyżurów medycznych wynikających z własnej działalności gospodarczej ustalono, że w niektórych dniach rezydenci chirurgii oraz anestezjologii wykonywali pracę bez odpoczynku przez 31 godzin 35 minut.

Powyższe ustalenia są bezsporne i zostały ustalone na podstawie dokumentów przedłożonych w czasie kontroli.

Z uwagi na powyższe do pracodawcy zostanie skierowane wystąpienie odnośnie zapewnienia prawidłowych odpoczynków dla zatrudnionych rezydentów.

Inspektor nie może podważyć zawartych umów na dyżury medyczne miedzy rezydentami jako podmiotami gospodarczymi, a lekarzami szpitala również jako podmiotami gospodarczymi. Rezydenci jeśli zostali „zmuszeni” do zawarcia takich umów powinni skierować pozwy do sądu.

Fakt takiej formy pełnienie dyżurów i zatrudniania rezydentów zostanie w najbliższym czasie przekazane NIK (…).

Z poważaniem

Nadinspektor Pracy

……………………….

 

 

 

Oryginał pisma w Zarządzie Krajowym OZZL 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie