11 maja 2011

 

Bydgoszcz  10 maja 2011r.

 

Wykorzystajmy zbliżającą się szansę !

List ZK OZZL  do wszystkich lekarzy w Polsce – za pośrednictwem prasy medycznej i portali internetowych lekarskich

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zbliżające się przekształcenia szpitali w spółki handlowe przyjmowane są przez wielu lekarzy z niepokojem, bo przy zbyt niskim finansowaniu szpitale-spółki będą chciały zmniejszać zatrudnienie i obniżać wynagrodzenia pracowników. 

 

Jest jednak w tych przekształceniach także i szansa na poprawę sytuacji lekarzy. Pracownicy przekształcanych szpitali mają bowiem prawo do rozwiązania umowy o pracę ze spółką – bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 23’§ 4 kodeksu pracy).  Wystarczy zatem aby lekarze zatrudnieni w przekształcanych szpitalach zrezygnowali wszyscy razem w tym samym terminie z pracy w nowej spółce i uzależnili  ponowne zatrudnienie od spełnienia przez pracodawcę określonych warunków. Siedmiodniowy okres rezygnacji z pracy jest tak krótki, że wystarczy niewielka mobilizacja i elementarna solidarność, aby osiągnąć sukces. Nowe spółki zgodzą się na warunki dyktowane przez lekarzy, zwłaszcza gdy nie będą one wygórowane, bo inaczej – z dnia na dzień –  upadną. Do tych warunków NFZ będzie musiał dopasować wycenę świadczeń.

 

Skoro nie udało się nam skłonić rządu do wypracowania minimalnych norm zatrudnienia i płac dla lekarzy na drodze normalnych negocjacji na szczeblu krajowym – musimy uczynić to na drodze oddolnego nacisku. Innego języka rządzący nie rozumieją!    

 

Akcja ma tym większą szansę powodzenia, że OZZL i samorząd lekarski porozumiały się w sprawie pomocy (również finansowej) dla lekarzy korzystających z takiej możliwości i będą koordynować te działania w skali kraju. Zostaną opracowane wspólne dla całego kraju postulaty, po spełnieniu których lekarze powinni wrócić do pracy (wysokość wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia specjalizacji, minimalne normy zatrudnienia na poszczególnych oddziałach, płatny coroczny urlop szkoleniowy). W każdym województwie, przy Zarządzie Regionu OZZL powstaną zespoły koordynacyjne, do których należy zgłaszać szpitale planujące przekształcenie. Zespoły pomogą przeprowadzić powyższą akcję, skoordynują działania w skali województwa. To będą ogólnopolskie wspólne działania lekarzy. Zwalniający się lekarze nie będą osamotnieni, ani pozostawieni sami sobie. Dyrektorzy szpitali – spółek nie znajdą zastępców dla zwalniających się lekarzy.

 

Wzywamy wszystkich lekarzy do mobilizacji! Przesyłajcie swoje opinie, propozycje, uwagi dotyczące tej akcji, dotyczące warunków ponownego zatrudnienia w szpitalach – spółkach i wszelkie inne do Zarządu Krajowego OZZL i do Naczelnej Rady Lekarskiej. Śledźcie doniesienia w sprawie akcji na stronach internetowych OZZL, w Gazecie Lekarskiej, pismach Okręgowych Izb Lekarskich, prasie medycznej i lekarskich portalach internetowych.

 

Rząd przekonuje nas, że w spółkach będzie nam lepiej. Zróbmy aby tak się stało.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

patrz opinie prawne w sprawie przekształcenia szpitala z SPZOZ w spółkę handlową:

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12579;opinie-prawne-w-sprawie-przeksztacenia-szpitali-w-spoki-handlowe&catid=56;aktualnoci&Itemid=2