21 maja 2013

 

Bydgoszcz dnia 21 maja 2013r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie propozycji ograniczenia koszyka świadczeń  refundowanych i wprowadzenia dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych

 

W związku z propozycją ograniczenia koszyka świadczeń refundowanych i wprowadzenia  dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, zgłaszaną ostatnio przez przedstawicieli ministerstwa zdrowia, ZK OZZL przedstawia następujące stanowisko w tej sprawie:

1.OZZL podziela opinię, że warunkiem funkcjonowania i szerokiego upowszechnienia dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych jest istnienie współpłacenia przez pacjentów za niektóre świadczenia zdrowotne, czyli ograniczenie koszyka świadczeń bezpłatnych.

2.Jednak to nie chęć wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych powinna być powodem ograniczenia „koszyka” – co zdają się sugerowaćMZ – ale chęć zrównoważenia zakresu świadczeń finansowanych ze środków publicznych z ilością tych środków. Natomiast celem strategicznym takiego działania powinna być likwidacja limitowania świadczeń zdrowotnych i – w konsekwencji – kolejek do leczenia.

3.Tylko wtedy współpłacenie przez pacjentów za niektóre świadczenia zdrowotne będzie miało uzasadnienie i sens, gdy jednocześnie zniesione zostanie reglamentowanie świadczeń i znikną kolejki do nich. Wprowadzenie współpłacenia musi zatem być elementem spójnego planu naprawy publicznej ochrony zdrowia, a nie doraźnym krokiem, mającym na celu uzyskanie od pacjentów dodatkowych środków bez gwarancji poprawy funkcjonowania systemu.

4.Tak rozumiane „ograniczenie koszyka świadczeń refundowanych” jest zmianą o charakterze ustrojowym i można by się spodziewać, że zostanie zapowiedziane raczej przez Premiera RP niż przez przedstawicieli MZ. Jego wprowadzenie musi być też poprzedzone ogólnospołeczną dyskusją, z udziałem pacjentów i lekarzy oraz z merytorycznym wsparciem Agencji Oceny Technologii Medycznych – w celu ustalenia jakie świadczenia zdrowotne muszą bezwzględnie pozostać w koszyku jako bezpłatne, a za które mogą być  pobierane dopłaty. Elementem tej dyskusji powinien być też poziom nakładów publicznych na ochronę zdrowia, zważywszy, że obecnie w Polsce nakłady te, liczone odsetkiem Krajowego Produktu Brutto są najniższe w Europie. Proponując obywatelom zwiększenie ich udziału własnego w pokrywaniu kosztów leczenia, Rząd powinien przedstawić też propozycję zwiększenia nakładów publicznych.

5.Jeżeli by propozycja ograniczenia koszyka świadczeń  refundowanych idodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, zgłaszana przez Ministerstwo Zdrowia stanowiła element takiego spójnego, merytorycznego planu naprawy publicznej ochrony zdrowia, jaki został opisany wyżej, ZK OZZL poparłby taką propozycję.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu