25 czerwca 2010

UWAGA !!!

Ciągle obowiązuje ustawa o podwyżkach dla pracowników SPZOZ – trzeba ją wykorzystać.

Atmosfera kryzysu finansowego NFZ, jaką starał się wprowadzić prezes Funduszu i politycy spowodowała, że prawie już zapomniano o obowiązującym ciągle przepisie art. 59a ustawy o zoz, który przewiduje obowiązek podwyższenia płac dla pracowników SPZOZ w przypadku, gdy wielkość kontraktu podpisanego przez ten SPZOZ z NFZ wzrośnie. Nie mniej niż 40% tego wzrostu powinno być przeznaczone na wzrost płac. (Zapis ten wymogły na rządzie pielęgniarki w Białym Miasteczku).

W przypadku, gdyby dyrektor SPZOZ „zapomniał” o wywiązaniu się z tego obowiązku, można zgłosić ten fakt do PIP lub do organu założycielskiego SPZOZ. Taki dyrektor może być za karę zwolniony z  pracy w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia.

Przypominamy niżej odpowiednie przepisy ustawy o zoz.:

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – wybrane fragmenty:

 

Art. 59a. 1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40 % kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie.

2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje wspólnie uzgadniają wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

4. W przypadku nieuzgodnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

5. Do wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków w rozumieniu tej ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1-4.

6. Do wzrostu rocznej stawki kapitacyjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się przepisy ust. 1-4.

 

 

 

Art. 67b. 1. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 59a, przeprowadza:

1) podmiot, który utworzył zakład;

2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

2. W przypadku naruszenia przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 59a:

1) podmiot, który utworzył zakład, może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę albo rozwiązać umowę cywilnoprawną, albo odwołać tego kierownika;

2) Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie.

 

 

Ponieważ – jak się okazuje NFZ ma więcej pieniędzy niż zapowiadał i kontrakty szpitali wzrosną, należy przypomnieć dyrektorom szpitali o ich obowiązku podniesienia płac (tym bardziej, że rządzący chcą ten przepis skreślić).

Proponujemy zatem aby organizacje terenowe (zakładowe) OZZL wystąpiły do swoich dyrektorów z odpowiednim listem. Przykładową treść listu przedstawiamy tutaj.

Jeżeli okaże się, ze kwota kontraktu w roku 2010 była większa niż w roku 2009 (lub w 2009 większa niż w roku 2008) – należy upomnieć się o podwyżkę płac, zgodnie z art. 59a ustawy o zoz.  

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie