19 stycznia 2021

 

Niektórzy dyrektorzy szpitali odmawiają wpisania na listę osób uprawnionych do dodatku covidowego lekarzy, którzy nie pracują na stałe na IP lub SOR ale „wykonują zawód lekarza” na SOR lub IP np. w czasie dyżurów lekarskich, kiedy to „schodza z oddziałów” (nie covidowych!) na IP lub SOR.  Inni dyrektorzy uważają, że takim lekarzom nie przysługuje dodatek covidowy w pełnej wysokości ale tylko w części (np. odpowiadającej wysokości wynagodzenia za dyżury) .

 

Oba te stanowiska są błędne. Lekarzowi, ktory pracuje na oddziale niecovidowym i „wykonuje zawód lekarza” na SOR lub IP w czasie dyżurów „schodząc z oddziału” na SOR lub IP – przysługuje dodatek covidowy i to w pełnej wysokości równej całkowitemu wynagrodzeniu miesiecznemu tego lekarza. 

 

Przekonuje o tym po raz kolejny oficjalne pismo NFZ.   Przedstawiamy poniżej zdjęcie pisma, jakie NFZ – odddział mazowiecki wysyła do szpitali, w ktorych wyjaśnia (cytujemy):

 

Pytanie:

 

W jaki sposób należy ustalić wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego dla lekarza „schodzącego z oddziału” (niecowidowego) na dyżur w SOR (np. 2-3 dyżury w miesiącu) ? CZy dodatkowe świadczenie pieniężne należy naliczyć od wysokości pełnego wynagrodzenia lekarza, czy tylko w oparciu o wynagrodzenie za dyżury pełnione na SOR?

 

Odpowiedź NFZ (na podstawie stanowiska MZ):

 

W przypadku pełnienia przez osobę wykonującą zawód medyczny dyżuru na oddziale SOR (np. 2- 3 dyżury w miesiącu) – w podmiocie leczniczym, w którym dana osoba jest zatrudniona na stałe – dodatkowe świadczenie pieniężne powinno być naliczane od całego wynagrodzenia tej osoby.  

 

 

 – zdjęcie pisma NFZ: – tutaj