26 czerwca 2012

TAKIE SĄ OCZEKIWANIA LEKARZY W SPRAWIE  ROZWIĄZANIA KONFLIKTU RECEPTOWEGO

 

26 czerwca 2012 r.

Oświadczenie Porozumienia Organizacji Lekarskich

 

W związku z zapowiedzią ministra zdrowia, że konflikt między lekarzami, a rządzącymi w sprawie sposobu wypisywania recept zostanie wkrótce rozwiązany, Porozumienie Organizacji Lekarskich przypomina o oczekiwaniach lekarzy w tym przedmiocie:

 

Lekarze nie powinni być angażowani w ustalanie uprawnień pacjenta do refundacji leków ani w określanie stopnia refundacji leków. Nie mieści się to bowiem w pojęciu wykonywania zawodu lekarza i burzy właściwe relacje między lekarzem a pacjentem, podważając zaufanie chorego do lekarza. Uprawnienia pacjenta do refundacji i stopień refundacji leków są sprawą wyłącznie między płatnikiem a pacjentem. Lekarze wypisujący leki na recepcie powinni kierować się jedynie tym, aby wypisać właściwy lek w danej chorobie i za to powinni odpowiadać.


Ustalając odpowiedni wzór recepty i sposób jej wypisywania można spełnić w/w postulat, bez zmiany ogólnych zasad refundacji leków. Oczekiwania te spełnia np. wzór recepty zaproponowany przez NRL, jakim mają się posługiwać lekarze od 1 lipca br.  Nieodnoszenie się do sprawy refundacji przez lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane powoduje, że zostaje wyeliminowana całkowicie możliwość wyłudzania przez lekarzy nienależnej refundacji od NFZ. Jeżeli rządzącym zależy rzeczywiście na likwidacji oszustw w tym zakresie – powinni wprowadzić natychmiast taki sposób wypisywania recept. Oczekujemy zatem szybkiej, odpowiedniej zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept.  Jest to tym bardziej konieczne, że rozporządzenie dotychczasowe – w części w której zobowiązuje lekarzy do oznaczania odpłatności 100% leku, gdy jest on wypisywany poza zakresem wskazań zarejestrowanych przez producenta – jest niekonstytucyjne, bo przekracza ustawowe upoważnienie do jego wydania.


Od nowego prezesa NFZ oczekujemy, że zmieni natychmiast:

1. umowy na wypisywanie recept refundowanych, jakie NFZ podpisuje z lekarzami prywatnie praktykującymi ,

2. umowy zawierane przez NFZ ze świadczeniodawcami.

Obie umowy powinny być zmienione zwłaszcza w części dotyczącej kary równej „kwocie nienależnej refundacji” oraz innych „kar umownych”.

Kara równa „kwocie nienależnej refundacji” musi zniknąć z umowy z lekarzami i z umowy ze świadczeniodawcami, bo jest nielegalna. Sejm, nowelizując ustawę refundacyjną wykreślił tego rodzaju karę, a zasady państwa prawnego stanowią, że nie może znaleźć się w akcie prawnym niższego rzędu przepis uchylony przez akt wyższego rzędu.

„Kary umowne”, jakie zostały zapisane we wzorze umowy z lekarzami prywatnie praktykującymi są niezgodne z kodeksem cywilnym. Mają one bowiem – de facto – charakter kar administracyjnych, a nie kar umownych.


Porozumienie Organizacji Lekarskich:

Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” – prezes Jacek Krajewski,

Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia – prezes Andrzej Grzybowski,

Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków – prezes Jacek Przybyło,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – przewodniczący Krzysztof Bukiel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie