1 lutego 2019

 

Stanowisko ZK OZZL z dnia 31 stycznia 2019 r

w sprawie wstępnego projektu Ustawy z dnia……2019 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw autorstwa zespołu przy Ministrze Zdrowia

 

Zarząd Krajowy OZZL z zadowoleniem przyjął zakończenie prac przez zespół powołany przez Ministra Zdrowia, którego zadaniem było opracowanie projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustawach. Zespół ten powstał w wyniku porozumienia podpisanego w lutym ub. roku między Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, a jego przewodniczącym był dr Jarosław Biliński.

Zarząd Krajowy z aprobatą stwierdza, że przygotowany projekt spełnia liczne postulaty, zgłaszane przez środowisko lekarskie, w tym przez OZZL od lat. W szczególności OZZL popiera rozwiązania dotyczące warunków pracy i wynagradzania lekarzy, jak: określenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego lekarzy zgodnych z postulatami OZZL, wprowadzenie urlopów szkoleniowych dla lekarzy, zakaz uzupełniania normy czasu pracy lekarza pełniącego dyżury godzinami dyżurowymi w przypadku, gdy skorzystanie przez lekarza z przysługującego mu odpoczynku po dyżurze spowoduje niewykonanie przez niego miesięcznej normy czasu pracy, uchylenie przepisu nakładającego na lekarza obowiązek określania przez niego na recepcie odpłatności za leki refundowane oraz poświadczania posiadania przez pacjenta określonych przywilejów w dostępie do refundowanych leków.

ZK OZZL stwierdza również, że przepisy zmieniające zasady organizacji szkolenia specjalizacyjnego, stażu podyplomowego oraz LEK i LDEP (lekarskiego i lekarsko dentystycznego egzaminu końcowego) – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom formułowanym przez środowiska najbardziej tym zainteresowane: lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, w tym lekarzy rezydentów.

ZK OZZL dostrzega pewne niebezpieczeństwo w proponowanym w ustawie sformalizowanym sposobie nabywania tzw. umiejętności lekarskich. ZK OZZL wyraża obawy, że spowoduje to faktyczne utrudnienie nabywania takich umiejętności przez lekarzy, czego skutkiem będzie ograniczenie dostępności określonych świadczeń – objętych zakresem tych umiejętności.

Generalnie jednak ZK OZZL popiera przedstawiony projekt ustawy jako całość i uważa, że ustawa powinna wejść w życie w przedstawionym kształcie. Jeżeli tak się stanie, to poprawi to w sposób zdecydowany warunki pracy lekarzy w Polsce i usunie przyczyny powtarzających się cyklicznie niepokojów społecznych wśród lekarzy, co powinno też zwiększyć bezpieczeństwo chorych i jakość opieki zdrowotnej. Odrzucenie ustawy lub najważniejszych jej elementów przez rząd będzie oznaczało ZŁAMANIE POROZUMIENIA zawartego między Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, czego konsekwencją może być kolejna eskalacja protestów lekarskich.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Do wiadomości:

– minister zdrowia

– media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie